MENI

40. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

31.1.2005 11:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 39. sjednice održane 11.01.2005. godine,
  2. Prijedlog zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
  3. Prijedlog Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, predlagač Priveremena komisija za izradu Poslovnika,
  4. Prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti, predlagač Vijeće ministara BiH,
  5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
  6. Autentično tumačenje člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, predlagač Komisia za finasije i budžet Predstavničkog doma,
  7. Prijedlozi za izradu Orjentacionog radnog plana Predstavničkog doma za 2005. godinu, akt Kolegija Doma broj: 01-50-3-1075/04 od 29.12.2004.,
  8. Ostala pitanja.