MENI

32. sjednica Komisije za vanjske poslove

23.9.2008 14:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Danske o olakšicama kod izdavanja viza,(resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 3. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o olakšicama kod izdavanja viza,(resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 4. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje Konvencija o pribavljanju u inozemstvu dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima – Hag, 18.03.1970.godine (resorno ministarstvo: Ministarstvo pravde BiH);
 5. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje Konvencija o dostavljanju u inozemstvu akata u građanskim i trgovačkim stvarima – Hag, 15.11.1965. godine. (resorno ministarstvo: Ministarstvo pravde BiH);
 6. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine koju predstavlja Ministarstvo civilnih poslova i Komonvelta Australije koju predstavlja Ministarstvo zdravlja, vezano za određena prava korištenja AR–DRG sustava klasifikacije, (resorno minisarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
 7. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske za 2007. godinu na osnovu instrumenata za pretpristupnu pomoć – Komponenta II prekogranična suradnja, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
 8. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije za 2007. godinu na osnovu instrumenta za pretpristupnu pomoć –komponenta II prekogranična suradnja, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
 9. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica u vezi sa nacionalnim programom za 2007. godinu u sklopu instrumenta za pretpristupnu pomoć – Komponenta za pomoć u tranziciji  i izgradnji institucija, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
 10. Informacija o susretu Povjerenstva za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa Borisom Zalom, predsjednikom Odbora za vanjske poslove Parlamenta Republike Slovačke, održanog 2. 9. 2008. godine;
 11. Zapisnik sa sastanka Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda i Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamenterne skupštine Bosne i Hercegovine sa novoimenovanim veleposlanicima BiH, 02.09.2008.godine;
 12. Zabilješka sa zajedničkog sastanka Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH sa novoimenovanim veleposlanicima Bosne i Hercegovine 11.09.2008.godine;
 13. Informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH o zaključcima Predsjedništva EU sa vanredne sjednice Europskog vijeća održane u Briselu 01.09.2008.godine;
 14. Informacija o dopisima upućenim Ministarstvu vanjskih poslova BiH u vezi sa inicijativama za posjete Povjerenstva za vanjske poslove Zastupničkog doma PSBiH drugim parlamentima, kao i posjeta vanjskopolitičkih odbora drugih zemalja Bosni i Hercegovini;
 15. Tekuća pitanja:
  - obavještenje tajnika povjerenstva o zahtjevu za dodjeljivanje fax aparata za potrebe  povjerenstva