MENI

Parlament i EU

Ključni događaji u odnosima EU i Bosne i Hercegovine

2022.

 • 15. decembar - Evropsko vijeće donijelo odluku da Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji

2016.

 • 15. februar - Bosna i Hercegovina predala u Briselu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji
 • 23. august - Vijeće ministara BiH usvojilo Odluku o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini. Tom odlukom definira se institucionalni i operativni sistem i način ostvarivanja koordinacije institucija u BiH na provođenju aktivnosti u vezi s procesom integriranja BiH u EU, te zajednička tijela u okviru sistema koordinacije, njihov sastav, nadležnosti i međusobni odnosi.
 • 20. septembar - Vijeće za opće poslove Evropske unije prihvatilo je zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji i dalo nalog Evropskoj komisiji za pripremu upitnika za BiH

 

2015.  

 • 29. januar – Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo Izjavu o opredijeljenosti institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini za provođenje neophodnih reformi u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji
 • 23. februar – oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na posebnim sjednicama donijela Odluku o potvrđivanju i usvajanju Izjave Predsjedništva BiH o opredijeljenosti institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini za provođenje neophodnih reformi u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Potvrđivanjem ove izjave u Parlamentarnoj skupštini BiH ispunjen ključni uslov Evropske unije za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU
 • 21. april – Vijeće EU usvojilo Odluku o zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU
 • 1. juni – stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, čiji je cilj priprema naše zemlje za članstvo u EU
 • 23. juli – Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo usaglašenu Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu za period 2015. – 2018. godina
 • 27. august – Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH primio k znanju usaglašenu Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu za period 2015. – 2018. godina
 • 17. septembar – Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH primio k znanju usaglašenu Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu za period 2015. – 2018. godina
 • 6. oktobar – Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo Akcioni plan za provođenje Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu
 • 5. i 6. novembar – u Sarajevu održana prva sjednica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, zajedničkog instrumenta Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta za provođenje parlamentarne dimenzije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU

 

2012.

 • Održan 1. sastanak Dijaloga na visokom nivou o procesu pristupanja BiH, kada je uručena Mapa puta za zahtjev za članstvo BiH u EU. Drugi sastanak održan je u novembru 2012. godine.

2011.

 • Održan prvi sastanak Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

 

2010.

 • Decembar: Vijeće Evropske unije za pitanja pravde i unutrašnjih poslova donijelo odluku o ukidanju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Nakon što je odluka objavljena u Službenom glasilu Evropske unije, građani BiH su od 15.12. dobili mogućnost da slobodno putuju. Vlasti u BiH su prije toga morale ispuniti 174 tehnička uslova, od kojih je najvažniji bio uvođenje biometrijskih pasoša.
 • Oktobar: Evropski parlament usvojio Prijedlog za liberalizaciju viznog režima za građane BiH.
 • Maj: Evropska komisija predložila ukidanje viza za građane Bosne i Hercegovine, što je uslovljeno ispunjavanjem preostalih kriterija iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima.

2008.

 • Februar: Potpisan Okvirni sporazum o pravilima saradnje za realizaciju finansijske podrške Evropske komisije BiH u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).
 • Juni: Potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
 • Juli: Stupa na snagu Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima.
 • Oktobar: Parlamentarna skupština BiH dala je saglasnost za ratificiranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

2007.

 • Januar: Uspostavljen Instrument pretpristupne pomoći (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA), namijenjen svim pretpristupnim aktivnostima koje finansira Evropska komisija.
 • Decembar: Nakon što je komesar za proširenje Olli Rehn zaključio da postoji dovoljno saglasnosti između političkih lidera u BiH, kada je riječ o procesu reformi, u Sarajevu je parafiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Bosnom i Hercegovinom.

2006.

 • Januar: Vijeće Evropske unije usvojilo je drugo Evropsko partnerstvo s Bosnom i Hercegovinom.
 • Decembar: Tehnički pregovori o SSP-u između EU i BiH uspješno su završeni. Međutim, Sporazum nije potpisan i formalno zaključen zbog nedostatka napretka kada je riječ o ključnim reformama.

2005.

 • Oktobar: Evropska komisija procijenila je da je BiH postigla značajan napredak u provođenju reformi iz Studije izvodljivosti i predložila da počnu pregovori o SSP-u.
 • Novembar: Pregovori o SSP-u između EU i BiH službeno su počeli.

2004.

 • Evropska unija prihvatila je Evropsko partnerstvo s BiH.

 

2003.

 • Mart: Počeo rad na Studiji izvodljivosti. Evropska komisija uručila je Vijeću ministara BiH upitnik od 346 pitanja, koja su pokrivala oblast ekonomskog i političkog uređenja BiH, te ostale oblasti koje su relevantne za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
 • Juni: Samit u Solunu; Proces stabilizacije i pridruživanja potvrđen je kao politika EU za Zapadni Balkan. Evropska perspektiva ovih zemalja također je potvrđena.
 • Novembar: Studijom izvodljivosti procijenjeni su kapaciteti BiH da provede SSP. U Studiji je zaključeno da pregovori s BiH treba da počnu onda kada ona ostvari napredak u 16 prioritetnih oblasti.

2002.

 • Decembar: Evropska komisija saopćila je da su smjernice Mape puta o približavanju Evropskoj uniji uglavnom ispunjene.

 

2000.

 • Objavljivanje Mape puta EU (Road Map). Ovim dokumentom utvrđeno je 18 ključnih uslova koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni kako bi se pristupilo izradi Studije izvodljivosti (Feasibility Study) za početak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
 • Uveden bescarinski pristup proizvoda iz Bosne i Hercegovine tržištu Evropske unije.
 • Vijeće Evropske unije donosi Uredbu o programu pomoći EU za obnovu, razvoj i stabilizaciju – CARDS.
 • Novembar: Zagrebački samit; Proces stabilizacije i pridruživanja između EU i zemalja Zapadnog Balkana (uključujući i BiH) dobio je formalnu podršku.

1999.

 • Počeo Proces stabilizacije i pridruživanja (Stabilisation and Association Process - SAP). SAP je ponudio jasnu mogućnost integracije za Bosnu i Hercegovinu, kao i za ostalih pet zemalja regije Zapadnog Balkana u EU.
 • Usaglašen je Pakt stabilnosti, politički dokument čiji je strateški cilj stabilizacija u jugoistočnoj Evropi kroz približavanje država regije euroatlantskim integracijama, te jačanje regionalne saradnje.
 • Održan je Samit šefova zemalja i vlada Evrope, Kanade, Japana i SAD-a na kojem je podržano i ozvaničeno osnivanje Pakta stabilnosti

1998.

 • Uspostavljanje EU/BiH Konsultativne radne grupe (Consultative Task Force-CTF) koja osigurava tehničku i stručnu pomoć u oblasti administracije, regulatornog okvira i politike

1997.

 • Vijeće ministara Evropske unije postavlja političke i ekonomske uslove za razvoj bilateralnih odnosa. Bosna i Hercegovina uživa autonomne trgovinske povlastice.

1995.

 • Dejtonskim (Pariskim) mirovnim sporazumom zaustavljen je rat i uspostavljena dva entiteta u Bosni i Hercegovini: Federacija BiH i Republika Srpska.

1992.

 • Odnosi Bosne i Hercegovine i Evropske unije počinju se razvijati međunarodnim priznavanjem RBiH kao nezavisne i suverene države.