MENI

Parlament i EU

Evropske institucije u BiH

EUD / EUSR - Delegacija EU u BiH / Specijalni predstavnik EU u BiH

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUD) ustanovljena je u julu 1996. godine, tada pod nazivom Delegacija Evropske komisije. Nakon stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma u decembru 2009. godine, njen naziv promijenjen je u Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. U skladu s odlukom Vijeća Evropske unije iz jula 2011., ovlaštenja i nadležnosti specijalnog predstavnika EU (EUSR) i šefa Delegacije Evropske unije obavlja jedna osoba. Zbog toga, Delegacija i Ured EUSR-a zajedno funkcioniraju kao „jedan glas" na terenu.


Uloga Delegacije EU u Bosni i Hercegovini prvenstveno je usmjerena na:

  • predstavljanje, objašnjavanje i primjenu politike EU;
  • analizu i izvještavanje o politikama i kretanjima u zemlji; i
  • vođenje pregovora u skladu s njenim mandatom.

Delegacija EU u BiH funkcionira pod rukovodstvom visokog predstavnika Unije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku / potpredsjednika Komisije. Promovira interese EU koji su ugrađeni u zajedničke politike koje, između ostalog, obuhvataju vanjske poslove i sigurnosna pitanja, trgovinu, poljoprivredu, ribarstvo, okoliš, saobraćaj, zdravstvo i sigurnost. Igra ključnu ulogu u realizaciji vanjske finansijske pomoći EU. Ova pomoć odnosi se na sredstva koja se dodjeljuju iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Specijalni predstavnik Evropske unije (EUSR) dobio je mandat od Vijeća Evropske unije da radi na jačanju političke podrške EU ciljevima njene politike u BiH: „Napredovanje BiH u Procesu stabilizacije i pridruživanja, s ciljem ostvarivanja stabilne, održive, miroljubive i multinacionalne BiH, koja potpuno i miroljubivo sarađuje sa svojim susjedima u regionu". EUSR daje savjete i podršku u političkom procesu institucijama na svim nivoima, s ciljem obezbjeđivanja veće dosljednosti i koherentnosti svih političkih, ekonomskih i evropskih prioriteta - naročito u domenu vladavine prava i reforme sektora sigurnosti. EUSR je nadležan za koordinaciju komunikacije EU s javnošću u Bosni i Hercegovini i učešće u daljnjim kretanjima u domenu ljudskih prava i osnovnih sloboda. EUSR izvještava Vijeće Evropske unije, međuvladino tijelo u kojem je zastupljeno 28 država članica, preko visokog predstavnika za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku / potpredsjednika Komisije. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini ima svoja predstavništva u Banjoj Luci, Mostaru i Brčkom.

 

EUFOR - Snage Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Vojna operacija EUFOR ALTHEA u Bosni i Hercegovini pokrenuta je 2. decembra 2004. i od tada doprinosi očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH. Odluka o pokretanju operacije ALTHEA uslijedila je nakon odluke NATO-a da okonča misiju SFOR-a, te usvajanja Rezolucije 1575 Vijeća sigurnosti UN-a, kojom se odobrava razmještanje vojnih snaga EU u BiH. Operacija ALTHEA provodi se uz oslanjanje na materijalne resurse i ljudske potencijale NATO-a, na osnovu sporazuma “Berlin plus”.

Iako je zbog poboljšanja sigurnosne situacije operacija ALTHEA izmijenjena četiri puta, posljednji put u septembru 2012. godine, ona nastavlja djelovati u skladu sa svojim mandatom za provođenje mira na osnovu Poglavlja VII. Povelje UN-a, kako je navedeno u Rezoluciji 2123 Vijeća sigurnosti UN iz 2013. godine.

Glavni ciljevi operacije ALTHEA su: 

  • pružanje podrške Oružanim snagama BiH u osposobljavanju i obuci, 
  • pružanje podrške BiH pri održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH i 
  • pružanje podrške ukupnim nastojanjima i sveobuhvatnoj strategiji EU za BiH.

 

EUFOR prati i pruža podršku domaćim vlastima u izvršenju zadataka koji proističu iz Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, kao, naprimjer, protuminske aktivnosti, vojna i civilna kontrola kretanja oružja, municije i eksplozivnih materijala, te upravljanje skladištima oružja i municije.

EUFOR je i dalje prisutan na području cijele zemlje preko svojih timova za vezu i osmatranje (LOT timovi). Pod okriljem Vijeća EU, Komitet za politiku i sigurnost EU obavlja političku kontrolu i daje strateške smjernice za operaciju. Svojim prisustvom u zemlji i davanjem podrške domaćim vlastima, EUFOR i dalje predstavlja važan i vidljiv dio napora koje EU ulaže da pomogne BiH na putu ka članstvu u EU.

 

EUNIC – Nacionalni instituti za kulturu Evropske unije u BiH

Grupa nacionalnih instituta za kulturu Evropske unije (EUNIC) u BiH je osnovana u februaru 2008.godine. Okuplja četiri evropska kulturna instituta u BiH i organizira kulturne događaje većine ambasada zemalja članica EU u BiH. Predstavnik Delegacije EU u BiH učestvuje na sastancima EUNIC-a u BiH. Ciljevi EUNIC-a u BiH jesu da olakša povezivanje i kontakte između svojih članova i drugih aktera u oblasti kulture u BiH, organizira zajedničke projekte u saradnji s partnerima iz BiH i promovira evropske vrijednosti, a naročito vrijednost evropske saradnje i raznovrsnost evropske kulture.