MENI

Predstavnički dom

Odlučivanje u Predstavničkom domu

Donošenje odluka u Predstavničkom domu

U skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma, odluke u Domu donose se većinom glasova poslanika koji su prisutni i glasaju. "Suzdržani" glasovi ubrajaju se u kvorum i ne dodaju se glasovima "za", odnosno "protiv". Poslanici ulažu napore kako bi većina uključivala najmanje jednu trećinu poslanika s teritorije svakog entiteta, osim ako je drugačije predviđeno Ustavom BiH i ovim poslovnikom.

Ako se poslanik prilikom glasanja ne izjasni "za", "protiv" ili "suzdržan", a prisutan je u sali prilikom glasanja, smatra se "suzdržanim".

U svim slučajevima, broj prebrojanih glasova mora biti najmanje jednak kvorumu koji prema Poslovniku čine 22 poslanika, uz uslov da je prisutna najmanje po jedna trećina poslanika iz svakog entiteta, osim ako za odlučivanje o pojedinim pitanjima Ustavom BiH ili Poslovnikom nije drugačije određeno.

Procedure kada većina ne sadrži jednu trećinu glasova s teritorije svakog entiteta

Ako većina glasova ne sadrži jednu trećinu glasova s teritorije svakog entiteta, predsjedavajući može odrediti pauzu u trajanju do 60 minuta, tokom koje Kolegij, u saradnji s predsjedavajućim klubova i nezavisnim poslanicima, pokušava naći rješenje.

Ako sporno pitanje nije riješeno nakon pauze, predsjedavajući saziva Kolegij, koji, radeći kao komisija, nastoji u roku od tri dana postići saglasnost.

Ako Kolegij uspije postići saglasnost, o tome se obavještava Dom, nakon čega se glasa u skladu s navedenim principima (definiranim članom 79. Poslovnika)

Ako Kolegij ne uspije postići saglasnost ili ako postigne saglasnost novim rješenjem koje nije bilo predmet glasanja u Domu, odluku donosi većina od ukupnog broja poslanika koji su prisutni i glasaju , uz uslov da glasovi ‘’protiv’’ ne sadrže dvije trećine ili više poslanika izabranih iz svakog entiteta.

U slučaju nedostatka kvoruma, ako nakon pauze predsjedavajući utvrdi ili glasanje pokaže da i dalje nema kvoruma, razmatrano pitanje odgađa se za drugu sjednicu.