MENI
21.9.2017

Zakazana 32. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bariša Čolak sazvao je 32. sjednicu Doma naroda za četvrtak, 28. septembar 2017. godine u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje delegatskih pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 31. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-2610/16, od 24.3.2017.;
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-653/17, od 24.3.2017.;
 4. Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH, broj: 01,02-50-19-946/17, od 5.4.2017.;
 5. Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede za Bosnu i Hercegovinu za 2016. s informacijom o realizaciji zaključaka s 28. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH održane 4.5.2017, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-28-1791/17, od 20.7.2017.;
 6. Izvještaj Ministarstva sigurnosti BiH o trendovima migracija i aktivnostima na zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda migranata i tražilaca azila, broj: 03/6-37-1226/17, od 12.5.2017.;
 7. Informacija o aktivnostima Agencije za nadzor nad tržištem BiH, materijal Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/3-50-14-9-12-3/17, od 16.6.2017.;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o statusu i funkcioniranju Međunarodne komisije za nestale osobe, broj: 01,02-05-2-1055/17, od 20.4.2017.;
 9. Izvještaj o utvrđivanju Prijedloga rang-liste kandidata za izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, podnosilac: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure izbora tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, broj: 01,02-50-14-686-6,1/17, od 20.9.2017.;
 10. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 01-02-1-814/17, od 25.4.2017.;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-770/17, od 20.3.2017.;
 12. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-1610/17, od 4.7.2017., skraćeni postupak;
 13. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-1374/17, od 28.7.2017.;
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-687/17, od 28.7.2017.;
 15. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-1378/17, od 28.7.2017.;
 16. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2016. godinu, broj: 01,02-50-19-1411/17, od 5.6.2017.;
 17. Program razvoja sistema zaštite i spašavanja na nivou institucija i organa Bosne i Hercegovine, materijal Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 02-04-1049/17, od 25.5.2017.;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat podrške zapošljavanju) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-05-2-1546/17, od 22.6.2017.;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, broj: 01,02-05-2-1902/17, od 31.7.2017. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću