MENI
20.2.2018

Okončana 57. sjednica Predstavničkog doma

Na 57. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Usvojen je, u prvom čitanju, Priјеdlоg zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, predlagača Vijeća ministara BiH.

Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju upućen je zahtjev poslanika Saše Magazinovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH po hitnom zakonodavnom postupku.

Na usaglašavanje Kolegiju, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je i zahtjev poslanika Mirsada Mešića, Saše Magazinovića i Denisa Bećirovića da se Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona BiH razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju upućen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama BiH, drugo čitanje, čiji su predlagači poslanici Aleksandra Pandurević, Borjana Krišto i Mirsad Isaković.

Predstavnički dom PSBiH nije produžio rok do 30 dana za dostavu izvještaja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čiji su predlagači poslanici Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović. Odbijanjem produženja  roka za dostavu izvještaja, obustavljen je zakonodavni postupak za ovaj zakonski prijedlog.

Odbijen je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, čiji su predlagači poslanici Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović, jer je Dom usvojio negativno mišljenje nadležne komisije u vezi s ovim zakonskim prijedlogom.

Usvojeni su izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji za 2016. godinu sljedećih institucija koje su dobile revizorsko „mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje“: Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Agencije za identifikacione isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije BiH, Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Tužilaštva BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Usvojen je zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH zahtijeva da osigura funkcioniranje sistema zajedničkih nabavki za policijske agencije na nivou BiH, odnosno da policijske agencije omoguće da Agencija za policijsku podršku vrši svoj mandat koji se odnosi na provođenje objedinjenih nabavki. Usvojen je i zaključak kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da uspostavi sistem praćenja i izvještavanja o planiranim i provedenim javnim nabavkama, razlozima neporovođenja ili kašnjenja u provođenju javnih nabavki, s ciljem jačanja odgovornosti institucija BiH. Zaključeno je i to da Vijeće ministara BiH razmotri mogućnost povećanja odgovornosti i utvrđivanja sistema sankcioniranja menadžmenta institucija BiH u slučajevima dugogodišnjeg neuspjelog provođenja javnih nabavki. Usvojen je i zaključak kojim se Ministarstvo finansija i trezora BiH zadužuje da dostavi tablični prikaz javnih nabavki državnih institucija koje za predmet nabavke imaju službena vozila. U usvojenom zaključku dalje se navodi da informacija treba da sadrži i visinu potpisanih ugovora, naziv pravne osobe koja je potpisnik ugovora sa državnom institucijom, te da je ovom informacijom potrebno obuhvatiti period od 2000. do 2018. godine. Usvojen je i zaključak kojim se pozivaju sve institucije obuhvaćene revizorskim izvještajima koje su dobile mišljenje s rezervom sa skretanjem pažnje da, u roku od 20 dana, formiraju komisije koje će u roku od dodatnih 30 dana sačiniti plan i program postupanja po preporukama revizije iz navedenih izvještaja. Dalje se u usvojenom zaključku navodi da predmetne institucije te planove i programe, odmah po isteku navedenog roka, trebaju dostaviti Predstavničkom domu PSBiH. Zaključeno je, također, da Ured za reviziju institucija BiH za sve navedene institucije provede reviziju učinka za 2016. godinu, koristeći planove rada tih institucija i druge objektivne kriterije.

Dom je usvojio zaključak poslanika Kluba Nezavisni blok, koji glasi: „Predstavnički  dom poziva Vijeće ministara BiH da, zajedno s nadležnim entitetskim institucijama, provjeri koliko iznose maloprodajne marže distributera nafte i naftnih derivata u BiH po jednoj litri goriva kako bi se one mogle zakonski ograničiti, a sve kako bi se dio najavljenog poskupljenja zbog uvođenja dodatnih akciza prebacio i na njihov teret i ublažilo najavljeno poskupljenje za građane BiH”.

Usvojena je i inicijativa poslanika Senada Šepića, Salka Sokolovića i Sadika Ahmetovića kojom se od Vijeća ministara BiH traži da, zajedno s nadležnim entitetskim institucijama, provjeri koliko iznose maloprodajne marže distributera nafte i naftnih derivata u BiH po jednoj litri goriva, te da nakon obavljene provjere pronađe mogućnost da se dio tereta najavljenog poskupljenja prebaci i na distributere nafte i naftnih derivata, a ne samo na građane BiH.

Usvojena je poslanička inicijativa Denisa Bećirovića kojom Predstavnički dom PSBiH poziva nadležna tijela Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantona 10, Zapadnohercegovačkog kantona i Posavskog kantona da, najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative u Predstavničkom domu PSBiH, izmijene i dopune ustave navedenih kantona s ciljem osiguranja ustavne ravnopravnosti Srba, kao i da se ustavima kantona, u kojima to do sada nije učinjeno, precizira i osigura ustavna ravnopravnost bosanskog i srpskog jezika, te latinice i ćirilice.

U vezi sa informacijom o opravdanosti Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla, koju je Vijeće ministara BiH usvojilo na 111. sjednici, održanoj 24. augusta 2017. godine, usvojen je zaključak kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da preispita opravdanost Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla, te da napravi model obračuna po načelu pravičnosti i jednakosti ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i sa posla.

Predstavnički dom PSBiH donio je odluku o imenovanju Boška Šiljegovića za parlamentarnog vojnog povjerenika BiH.

Usvojen je Izvještaj o radu Nezavisnog odbora PSBiH kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2017. godinu i primljen je k znanju Plan rada Nezavisnog odbora PSBiH kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2018. godinu.

Dom je dao saglasnost za ratificiranje Sporazuma o zajmu (Projekt jačanja bankarskog sektora) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. (kraj)

 

                         

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću