MENI
28.5.2020

Održana 6. sjednica Doma naroda

Na 6. sjednici Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojio je Zakon o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Usvojen je i Zakon o osiguranju depozita u bankama, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Ova dva zakona bila su predmet usaglašavanja u Kolegiju Doma, nakon što na prethodnoj sjednici nisu dobili potrebnu entitetsku većinu u prvom krugu glasanja. Predsjedavajući Doma dr. Dragan Čović obavijestio je delegate da je Kolegij Doma naroda, radeći kao komisija, postigao saglasnost o ova dva zakona, čime se oni smatraju usvojenim.

Dom naroda nije usvojio Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Prethodno, Dom naroda usvojio je Zahtjev Predstavničkog doma PSBiH da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Nije usvojen, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom nije usvojio ni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čiji je predlagač također Vijeće ministara BiH.

Nakon što je postignuta saglasnost članova Kolegija Doma naroda, usvojeni su i sljedeći zaključci: 

 • Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja glavnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. U ovu Privremenu zajedničku komisiju iz Doma naroda imenovani su delegati Amir Fazlić, Lidija Bradara i Dušanka Majkić.
 • Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. U ovu Privremenu zajedničku komisiju iz Doma naroda imenovani su delegati Asim Sarajlić, Nikola Špirić i Lidija Bradara.
 • Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja sedam članova Ureda za razmatranje žalbi BiH u Sarajevu, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. U ovu Privremenu zajedničku komisiju iz Doma naroda imenovani su delegati Lazar Prodanović, Asim Sarajlić i Marina Pendeš.
 • Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja članova Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao nezavisnih tijela policijske strukture BiH, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. U ovu Privremenu zajedničku komisiju iz Doma naroda imenovani su delegati Dragan Čović, Nikola Špirić i Bakir Izetbegović.
 • Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure za izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. U ovu Privremenu zajedničku komisiju iz Doma naroda imenovani su delegati Amir Fazlić, Marina Pendeš i Sredoje Nović.
 • Zaključak o imenovanju predstavnika PSBiH u Radnu grupu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, Općina Dvor, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. U ovu Radnu grupu iz Doma naroda imenovani su delegati Marina Pendeš i Lazar Pgodanović.

Dom naroda PSBiH usvojio je Prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. U ovu komisiju iz Doma naroda imenovani su delegati Nikola Špirić, Amir Fazlić i Bariša Čolak.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeno je potvrđivanje Odluke o učešću pripadnika policijskih službi iz BiH u Stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongo, čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH.

Dom naroda usvojio je izvještaje o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2016. i 2017. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, usljed nedostatka entitetske većine, upućeni su sljedeći izvještaji:

 • izvještaji o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2018. i 2019. godinu. Uz ove izvještaje na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je i prijedlog zaključka Zajedničke komisije za ljudska prava prema kome je neophodno stvoriti adekvatnu logističku podršku za rad u punom kapacitetu i afirmaciju prava nacionahiih manjina u Bosni i Hercegovini, u skladu sa zakonskim nadležnostima;
 • izvještaji o radu Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu za zakonom BiH za 2018. i 2019. godinu;
 • Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2018. godinu;
 • Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2018. godinu;
 • Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2018. godinu;
 • Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2018. godinu;
 • izvještaji o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2017. i 2018. godinu;
 • izvještaji o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene u 2017. godini, čiji je podnosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Dom naroda nije usvojio sljedeće izvještaje:

 • Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji programskih planova za 2017. godinu BHT 1, BH Radija 1, Muzičke produkcije BHRT-a i Multimedije BHRT-a, čiji je podnosilac Upravni odbor Radio-televizije BiH;
 • Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2018, čiji je podnosilac Upravni odbor Radio- televizije BiH.

Dom nije primio k znanju ni Izvještaj o realizaciji programskih planova za 2018. godinu BHT 1, BH Radija 1, Muzičke produkcije BHRT-a i Multimedije BHRT-a, čiji je podnosilac Upravni odbor Radio-televizije BiH.

Nisu usvojeni ni Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2018. godinu, kao ni godišnji izvještaji iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2017. i 2018. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Nisu usvojeni ni sljedeći izvještaji o radu institucija BiH:

 • Izvještaj o radu i finansijskom izvještaju Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za 2018. godinu,
 • Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2018. godinu,
 • Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2018. godinu,
 • Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2018. godinu.

 

Dom naroda primio je k znanju informacije o radu Tužilaštva BiH za 2017. i 2018. godinu. 

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućena je Informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2019. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo odbrane BiH, kao i Informacija ostanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2018. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Dom naroda dao je saglasnost za ratifikaciju:

 • Protokola o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina - zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu,
 • Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti zdravlja životinja i karantinu,
 • Amandmana broj 3 na Ugovor o finansiranju, zaključen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka) 5. oktobra 2011. u Luksemburgu i 25. oktobra 2011. u Sarajevu, s naknadnim izmjenama i dopunama s vremena na vrijeme / Bolnice RS-A (Fi 31.243-SERAPIS 2010-0049) (Ugovor o finansiranju),
 • Sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine (primalac), koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, Republike Srpske (Republika Srpska), koju zastupa Ministarstvo finansija RS, i Grada Gradiške (agencija za realizaciju projekta), koji zastupa gradonačelnik, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), u iznosu od 10.266.845,46 eura – Prikupljanje i tretman otpadnih voda Gradiška – faza 1,
 • Nota sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke za 2018. godinu, zaključenog u Sarajevu 9. decembra 2019. razmjenom diplomatskih nota,
 • Sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom – BiH 6 (2018), potpisanog 30. 9. 2019. u Parizu,
 • Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju, zaključen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka) 27. decembra 2016. u Sarajevu i 29. decembra 2016. u Luksemburgu i Banjoj Luci / Bolnice RS-B (Fi 31.526 – SERAPIS 2010-0049) (Ugovor o finansiranju),
 • Sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine (primalac), koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, Republike Srpske (Republika Srpska), koju zastupa Ministarstvo finansija RS, i Grada Gradiške (agencija za realizaciju projekta), koji zastupa gradonačelnik, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), u iznosu od 3.800.000,00 eura – Prikupljanje i tretman otpadnih voda Gradiška,
 • Multilateralne konvencije o provođenju mjera za sprečavanje erozije poreske osnovice i premještanja dobiti koje se odnose na poreske ugovore (MLI),
 • Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar (agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 15.000.000,00 eura – Rehabilitacija i modernizacija pumpno-akumulacione hidroelektrane Čapljina,
 • Protokola o saradnji u traženju nestalih lica između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore.

Dom je dao saglasnost za ratifikaciju i Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o saradnji na realizaciji Projekta autoputa / brze ceste Sarajevo – Beograd – Sarajevo. Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je prijedlog zaključka delegata Asima Sarajlića kojim se Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, kao i Vijeće ministara BiH zadužuju da u realizaciji ovog Sporazuma i konkretnih ugovora proizašlih iz njega posebno vode računa o putnoj infrastrukturi u dijelu prelaska državne granice, konkretno međudržavnog mosta na rijeci Savi, kako bi država BiH planirala određena sredstva za izgradnju i buduće održavanje predmetne infrastrukture na svojoj teritoriji.

Na usaglašavanje Kolegiju, usljed nedostatka entitetske većine, upućeno je davanje saglasnosti za ratificiranje:

 •  Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih članica Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi o aranžmanima zemlje domaćina za Sekretarijat Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi,
 • Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim stvarima (MAC).

Dom naroda nije dao saglasnost za ratificiranje:

 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ureda ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma i
 • Amandmana na Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda (Amandmani iz Kampale).

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeni su sljedeći materijali sa oznakom „povjerljivo“:

 • Materijal sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-Pov-07-03-10-5-38/18 od 27. 2. 2020.,
 • Materijal sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-POV-07-03-10-12-97/18 od 27. 2. 2020.,
 • Materijal sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-POV-07-03-10-12-71/19 od 27. 2. 2020. godine. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću