MENI
15.9.2020.

Одржана 12. сједница Представничког дома

Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) усвојио је на 12. сједници, у другом читању, Приједлог закона о допунама Закона о прекршајима, чији је предлагач Савјет министара БиХ.

У другом читању усвојен је и Приједлог закона о измјени и допунама Закона о платама и другим накнадама у судским и тужилачким институцијама Босне и Херцеговине, чији је предлагач Савјет министара БиХ.

Представнички дом усвојио је, у првом читању, Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о судским таксама у поступку пред Судом Босне и Херцеговине, чији је предлагач Савјет министара БиХ.

У првом читању усвојен је и Приједлог закона о спречавању сукоба интереса у институцијама власти БиХ, чији су предлагачи посланици Саша Магазиновић, Дамир Арнаут и Јасмин Емрић.

Усвојен је и Извјештај Заједничке комисије оба дома ПСБиХ о постизању идентичног текста Закона о измјенама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине, чији је предлагач Савјет министара БиХ.

Представнички дом није усвојио негативно мишљење Уставноправне комисије о Приједлогу закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, чији су предлагачи посланици из Клуба Демократске фронте. У складу с Пословником Дома, Комисија је задужена да изради ново мишљење о овом Приједлогу закона.

Није усвојено негативно мишљење Заједничке комисије за људска права о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Босни и Херцеговини, чији су предлагачи посланице Борјана Кришто, Даријана Филиповић, Алма Чоло, Нада Младина и Едита Ђапо. Заједничка комисија задужена је, у складу с Пословником Дома, да изради ново мишљење о овом Приједлогу закона.

На усаглашавање Колегијуму Дома ради недостатка ентитетске већине упућен је захтјев посланика Дамира Арнаута за разматрање Приједлога закона о допуни Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини по хитном поступку.

Представнички дом усвојио је сљедеће посланичке иницијативе:

 • посланичку иницијативу Мирјане Маринковић Лепић, Дамира Арнаута, Предрага Којовића и Аиде Баручије, која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког дома ПСБиХ, подносимо посланичку иницијативу којом се сугерише надлежним државним и ентитетским институцијама, односно институцијама Брчко Дистрикта (владе и законодавни органи), да припреме и усвоје измјене и допуне закона о парничном поступку, на начин да се у њих инкорпорирају одредбе о ослобођењу од плаћања трошкова поступка који обухвата и износ који би се странци признао на име награде адвокату у случају када странке заступа јавно правобранилаштво, а у складу са судском праксом Европског суда за људска права”;
 • иницијативу посланика из Клуба СДА, која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког дома ПСБиХ, подносимо посланичку иницијативу којом Представнички дом ПСБиХ, у складу са чланом 35. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине, обавезује Савјет министара БиХ да у року од 90 дана припреми Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Судској полицији Босне и Херцеговине, и то на начин да се Судска полиција Босне и Херцеговине оснива као основна организациона јединица у саставу Суда Босне и Херцеговине”;
 • посланичку иницијативу Едите Ђапо, која гласи: „У складу са чланом 8. Пословника Представничког дома ПСБиХ, подносим посланичку иницијативу да Савјет министара БиХ, односно Министарство правде БиХ припреми нови текст Закона о рјешавању сукоба закона са прописима других земаља у одређеним односима“;
 • посланичку иницијативу Едите Ђапо, која гласи: „У складу са чланом 8. Пословника Представничког дома ПСБиХ, подносим посланичку иницијативу – предлажем Представничком дому ПСБиХ да формира Парламентарну групу за одговор на HIV и AIDS, туберкулозу, хепатитис и друге коинфекције“;
 • посланичку иницијативу Алме Чоло, која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког дома ПСБиХ, подносим посланичку иницијативу којом Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ, односно надлежно Министарство за људска права и избјеглице БиХ, да у року од 30 дана од дана усвајања ове иницијативе реализује Одлуку 854/2017 УН-овог Комитета за борбу против тортуре (UNCAT) из августа 2019. године, што је један од приоритета из Мишљења Европске комисије о захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији”;
 • посланичку иницијативу Саше Магазиновића, која гласи: „На основу члана 8. Пословника Представничког дома ПСБиХ, подносим посланичку иницијативу којом се задужује Колегијум Представничког дома ПСБиХ да, у сарадњи са Савјетом министара БиХ, за наредну сједницу Представничког дома ПСБиХ припреми материјал и обезбиједи присуство надлежних чланова Савјета министара, како би Представнички дом добио релевантну информацију, а онда и расправљао о предузетим мјерама на основу Мишљења Европске комисије о захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији са посебним акцентом на реализацију 14 кључних приоритета из овог документа”.

Представнички дом усвојио је и закључак којим се Савјет министара БиХ задужује да Представничком дому ПСБиХ достави на разматрање Информацију о стању у области миграција у Босни и Херцеговини за период јануар – август 2020., те да она буде разматрана уз присуство руководилаца свих надлежних органа и институција за миграције и азил у Босни и Херцеговини.

Дом је усвојио Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2019. годину. Уз овај Извјештај, Дом је усвојио закључак којим предлаже Савјету министара БиХ да сачини нову методологију израде извјештаја која ће бити прилагођена за расправу у домовима ПСБиХ. Својим закључком Представнички дом задужио је Савјет министара БиХ да у року од 30 дана изради и на разматрање Представничком дому достави извјештај о стању и утрошку прихода од цестарине на нафту и нафтне деривате за период од 2017. до 2019. године. Према усвојеном закључку, извјештај треба израдити за сваку годину наведеног периода, а исти треба да садржи и листу пројеката за које су финансијска средства утрошена с појединачном вриједности сваког пројекта, као и укупном утрошку финансијских средстава, односно стању прикупљених прихода од цестарине на нафту и нафтне деривате у извјештајном периоду.

Усвојен је и Специјални извјештај о заступљености конститутивних народа и осталих у институцијама, управним организацијама и регулаторним тијелима Босне и Херцеговине, Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и кантонима Федерације Босне и Херцеговине, са изузетком полицијско-безбједносних структура, који је израдила Институција омбудсмена за људска права БиХ. Усвојеним закључцима Дом је прихватио препоруке из Специјалног извјештаја, те закључио да се препоруке требају провести одмах, а најкасније до 2022. године. Дом је задужио Институцију омбдусмана за људска права да о проведби донесених препорука извијести ПСБиХ до 2022. године.

Дом је усвојио и Извјештај о заштити личних података у Босни и Херцеговини за 2019. годину, чији је подносилац Агенција за заштиту личних података у БиХ. Уз овај извјештај Дом је усвојио и сљедеће закључке:

 1. Налаже се Савјету министара БиХ да до краја ове календарске године у парламентарну процедуру достави Приједлог закона о заштити личних података Босне и Херцеговине.
 2. Налаже се Савјету министара БиХ да у року од 60 дана да сагласност на Правилник о унутрашњој организацији Агенције за заштиту личних података БиХ, чиме би било омогућено обављање послова из надлежности Агенције.

На усаглашавање Колегијуму Дома ради недостатка ентитетске већине упућен је Извјештај о реализацији Ревидиране стратегије Босне и Херцеговине за спровођење Анекса VII Дејтонског мировног споразума за 2018. годину, чији је подносилац Министарство за људска права и избјеглице БиХ.

Представнички дом није усвојио Извјештај о финансијском пословању БХРТ за 2019. годину. К знању су примљени Програмски планови и Финансијски план БХРТ-а за 2020. годину. Уз ове документе, Представнички дом усвојио је закључак којим задужује БХРТ да у року од 30 дана сачини јасан годишњи план отплате дуга према Европској радиодифузној унији и достави га ПСБиХ, као допуну финансијског извјештаја. Дом је усвојио и закључак којим је Савјет министара БиХ задужио да, у сарадњи са ентитетским нивоима власти, предложи нови Закон о Јавном РТВ систему БиХ којим би била регулисана питања адекватне наплате и расподјеле РТВ таксе, као и однос између јавних РТВ сервиса у БиХ, с циљем успостављања функционалних и самоодрживих јавних РТВ сервиса у БиХ.

Представнички дом није усвојио Извјештај о провођењу закона из надлежности Централне изборне комисије БиХ у 2019. години.

Дом није примио к знању Информацију о расподјели и кориштењу средстава текуће буџетске резерве за период јануар - децембар 2019. године, чији је подносилац Министарство финансија и трезора БиХ.

Дом је за чланове Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета, по једног из бошњачког, хрватског и српског народа, именовао Џениту Љуцу, Иву Чолака и Митра Перушића.

Представнички дом усвојио је Приједлог одлуке о оснивању Ад хок комисије ПСБиХ за провођење поступка именовања Савјета Регулаторне агенције за комуникације БиХ, чији је предлагач Министарство комуникација и транспорта БиХ. Према усвојеном Приједлогу одлуке, у ову Комисију именовани су посланица у Представничком дому Борјана Кришто, посланик у Представничком дому Нермин Мандра, делегат у Дому народа Никола Шпирић, као и проф. др Даворка Топић, Јовица Кнежевић и проф. др Сањин Кодрић.

Дом је усвојио и Одлуку о именовању чланова Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције из Представничког дома ПСБиХ. Према овој Одлуци, чији је предлагач Колегијум Представничког дома ПСБиХ, у ову Комисију из Представничког дома именовани су посланици Борјана Кришто, Ненад Стевандић и Халид Гењац.

Усвојен је закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома ПСБиХ за провођење процедуре за именовање чланова филијала Канцеларије за разматрање жалби у Бањалуци Луци и Мостару, чији је предлагач Заједнички колегијум оба дома ПСБиХ. У ову Комисију из Представничког дома именовани су посланици Предраг Кожул, Сњежана Новаковић – Бурсаћ и Адил Османовић.

Усвојен је и закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома ПСБиХ за провођење процедуре за избор седам чланова Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета, чији је предлагач Заједнички колегијум оба дома ПСБиХ. У ову Комисију из Представничког дома именовани су посланици Денис Звиздић, Ненад Стевандић и Никола Ловриновић.

Дом је дао сагласност за ратификацију:

 • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине, који представља Министарство финансија и трезора, и Владе Швајцарске Конфедерације, коју представља Државни секретаријат за економске послове (СЕЦО), у вези с одобравањем финансијског доприноса у облику донације за Пројекат прикупљања и пречишћавања отпадних вода у Градишци;
 • Споразума о зајму (Пројекат градских саобраћајница Сарајево) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој;
 • Споразума о зајму (Додатно финансирање за пројекат регистрације некретнина) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој. (крај)

 

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу