MENI
22.8.2023

Održana 10. sjednica Predstavničkog doma

Na 10. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u drugom čitanju i po skraćenom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čiji su predlagači poslanici Mladen Bosić i Darko Babalj.

U drugom čitanju i po skraćenom postupku usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Predstavnički dom usvojio je i zaključak kojim preporučuje Domu naroda PSBiH da ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Predstavnički dom u drugom čitanju i po skraćenom postupku usvojio je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

U drugom čitanju i po skraćenom postupku usvojen je i Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Prethodno, Predstavnički dom nije usvojio Prijedlog amandmana koje je na tekst ovog Prijedloga zakona uložio poslanik Šerif Špago.

Dom je usvojio Dopunu Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, čiji je predlagač poslanica Mia Karamehić Abazović.

Usvojena je modificirana poslanička inicijativa Nihada Omerovića koja glasi: “Predstavnički dom PSBiH predlaže Vijeću ministara BiH i Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH da se, poštujući zakon i druge propise, na period od godinu dana obustavi primjena Odluke o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 20/23), te da se za to vrijeme urade neophodne analize u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa BiH i Direkcijom za civilno zrakoplovstvo BiH, kako bi se došlo do najadekvatnijeg rješenja.“

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućene su sljedeće poslaničke inicijative:

  • poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića kojom se traži od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da pokrene postupak izmjene Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 34/23) s ciljem da se u članu 6. briše stav (6) i da se u članu 7. briše stav (5), kojima se regulira korištenje službenog vozila u kontinuitetu tokom 24 sata dnevno i putni nalog za službena vozila kojima upravlja samo jedno lice;
  • poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića, kojom se od Vijeća ministara BiH traži da pokrene postupak izgradnje muzeja stradanja Bošnjaka “Heliodrom” u zgradi sadašnje kasarne Oružanih snaga BiH “Stanislav Baja Kraljević”;
  • poslanička inicijativa Darka Babalja, kojom se nalaže Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u roku od 15 dana dostavi Predstavničkom domu Informaciju o uvozu svinja na području Semberije u 2023. godini.

Predstavnički dom nije usvojio prijedlog poslanika Šerifa Špage, Edina Ramića, Šemsudina Dedića, Milana Dunovića, Jasmina Emrića, Safeta Keše, Amora Mašovića, Šemsudina Mehmedovića, Zlatana Begića, Elvise Hodžić, Midhata Čauševića, Nermina Mandre, Denijala Tulumovića i Vlatka Glavaša da se u dnevni red sjednice Predstavničkog doma uvrsti nova tačka koja glasi: Prijedlog rezolucije o zaštiti ustavnog poretka Bosne i Hercegovine sa pozivom na odlučno djelovanje.

Dom je usvojio Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2022. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Usvojen je i Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH. Uz ovaj Izvještaj, Dom je usvojio zaključak kojim traži od Ministarstva vanjskih poslova BiH, Instituta za nestale osobe BiH, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH i Vijeća za državnu pomoć BiH da pod hitno dostave izjašnjenja o razlozima nedostavljanja informacija Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH na osnovu kojih se izrađuje Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2022. godinu.

Dom je dao saglasnost za ratifikaciju:

  • Amandmana br. 5 na Ugovor o finansiranju zaključen između Evropske investicione banke („Banka“), Bosne i Hercegovine („Zajmoprimac“) i Federacije Bosne i Hercegovine („Entitet“) dana 15. jula 2008. godine u Sarajevu i 18. augusta 2008. godine u Luksemburgu, sa naknadnim izmjenama i dopunama („Ugovor o finansiranju“) – Vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH (SERAPIS br. 2006 – 0272 – FI 24.569),
  • Protokola u vezi sa izmjenom člana 50.(a) i izmjenom i dopunom člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu kojem je Bosna i Hercegovina pristupila 8. maja 2023. godine,
  • Sporazuma o zajmu (Drugi projekat podrške zapošljavanju) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću