MENI
5.7.2024

Zakazana 20. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sazvao je 20. sjednicu Predstavničkog doma za utorak, 16. juli 2024. godine, sa početkom u 12 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog amandmana II. na Ustav Bosne i Hercegovine, predlagač poslanici iz Kluba DF-a: Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš,broj: 01-01-1019/24 od 21. 5. 2024. (prvo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o administrativnim taksama, predlagač: Vijeće ministara BiH,broj: 01,02-02-1-929/24 od 10. 5. 2024. (drugo čitanje);
 5. Prijedlog dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, predlagač: poslanica Ermina Salkičević-Dizdarević, broj: 03/3-02-4-906/24, veza: 01-50-2-13-40/24 od 28. 5. 2024. (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o strancima, predlagač: poslanik Nihad Omerović, broj: 01-02-1-2349/23 od 10. 11. 2023. (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-649/24 od 22. 3. 2024, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač:poslanik Šemsudin Mehmedović, broj: 01-02-1-749/24 od 5. 4. 2024. (prvo čitanje);
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Inicijativi za rekonstrukciju Vijeća ministara BiH – smjenu ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH Nenada Nešića, predlagač poslanici Kluba SDA: Šerif Špago, Edin Ramić, Safet Kešo, Amor Mašović, Denijal Tulumović, Nermin Mandra, Šemsudin Dedić i Midhat Čaušević, broj:  01-50-1-1037/24 od 25. 6. 2024;
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu poslanika Nihada Omerovića da se Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1166/24 od 25. 6. 2024;
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oprijedlogu da se Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač poslanici Kluba SDA: Amor Mašović, Safet Kešo, Denijal Tulumović, Šemsudin Dedić, Edin Ramić, Nermin Mandra, Midhat Čaušević i Šerif Špago, razmatra po skraćenom postupku, broj: 01-02-1-709/24 od 4. 7. 2024;
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Šerifa Špage povodom rasprave o Godišnjem izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2023. godinu, broj: 01,02-50-18-936/24 od 4. 7. 2024;
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjem izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2023. godinu, broj: 01,02-50-18-936/24 od 4. 7. 2024;
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Nihada Omerovića povodom rasprave o davanju saglasnosti za ratifikaciju Amandmana br. 3 na Ugovor o finansiranju sklopljen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka) 27. 12. 2016. u Sarajevu i 29. 12. 2016. u Luksemburgu i Banjoj Luci, te izmijenjen 2. 12. 2019. i 30. 6. 2022. (ugovor o finansiranju), (FI BR. 31.526 – SERAPIS BR. 2010-0049) – Bolnice u RS/B, broj: 01,02-21-1-1125/24 od 4. 7. 2024;
 15. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2023. godinu, broj: 01,02-39-1-337/24 od 7. 2. 2024;
 16. Izvještaj o pojavama diskriminacije u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, podnosilac: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-37-653/24 od 25. 3. 2024;
 17. Materijali Upravnog odbora BHRT-a:
  a) Izvještaj o finansijskom poslovanju i Programskog izvještaja BHRT-a za 2023. godinu,
  b) Programski plan i Finansijski plan BHRT-a za 2024. godinu, broj: 01,02-50-18-921/24 od 9. 5. 2024;
 18. Specijalni izvještaj „Analiza realizacije preporuka ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine“, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-12-1-1092/24 od 31. 5. 2024;
 19. Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1146/24 od 11. 6. 2024;
 20. Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2023, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1147/24 od 11. 6. 2024;
 21. Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2021. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-07-4-1183/24 od 19. 6. 2024;
 22. Izvještaj o sprovođenju javnog saslušanja predstavnika Ministarstva komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine, podnosilac: Komisija za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01/8-50-3-978/24 od 21. 6. 2024;
 23. Izvještaj o sprovođenju javnog saslušanja predstavnika Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine i Vijeća za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovinem a u vezi s donošenjem novih podzakonskih akata, podnosilac: Komisija za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01/8-50-3-979/24 od 21. 6. 2024;
 24. Izvještaj o svim arbitražnim postupcima i drugim postupcima s elementom inostranosti koji mogu imati finansijske posljedice po BiH, podnosilac: Pravobranilaštvo BiH (realizacija zaključka sa 18. sjednice Predstavničkog doma), broj: 01-50-1-15-18/24, veza: 01-07-4-1227/24 od 27. 6. 2024;
 25. Poslanička inicijativa Sabine Ćudić kojom se zadužuje Ministarstvo odbrane BiH da, u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, donese izmjene ili dopune člana 5. Pravilnika o uniformama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 44/17) i tako omogući nošenje hidžaba, kao vjerskog obilježja, pripadnicama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-1021/24 od 22. 5. 2024;
 26. Poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH inicira da Ministarstvo civilnih poslova BiH pokrene proceduru zaključivanja Sporazuma o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke, broj: 01-50-1-1229/24 od 27. 6. 2024;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore o provоđenju „Programa Interreg VI-A IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Crna Gora za period 2021 – 2027.“, broj: 01,02-21-1-1231/24 od 28. 6. 2024;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju za (Interreg VI-A) IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, broj: 01,02-21-1-1232/24 od 28. 6. 2024. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću