MENI

Nezavisna komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

PREDSJEDNIK:

Brkić, Zlatko

PRVA ZAMJENICA PREDSJEDNIKA:

Alajbegović, Azra

ČLANOVI: Drnda, Adis
Kovačević, Nemanja
KONTAKT
  • Nezavisna komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

    Sekretarka: Lovrić, Ivana

 

Nadležnosti

Na osnovu Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera („Službeni glasnik BiH“, broj 12/10 i 100/13) -– Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera - službeni prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“, broj 22/16), Parlamentarna skupština BiH je na 21. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. decembra 2015. godine, i na 12. sjednici Doma naroda, održanoj 10. decembra 2015. godine, donijela Odluku o imenovanju članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine.

Nezavisna komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine vrši praćenje rada zavoda samostalno ili zajedno sa inspektorskim ili drugim nadzornim organima, kao i u saradnji s međunarodnim i drugim institucijama nadležnim za praćenje i ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa zakonom i odgovarajućim međunarodnim dokumentima. Godišnji izvještaj o radu Komisija dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH i Ministarstvu pravde BiH s ciljem preduzimanja odgovarajućih radnji ili mjera u skladu sa zakonom. 

Parlamentarna skupština BiH imenuje i razrješava Nezavisnu komisiju. Komisija ima pet članova, od kojih je jedan predsjednik, a imenuju se na mandat od pet godina s mogućnošću ponovnog izbora na još jedan mandat. Članovi Komisije treba da budu stručnjaci ili poznavaoci pravne ili druge srodne oblasti, kao što su pravosuđe, uprava, penologija, socijalna zaštita, psihologija, pedagogija i slično. 

  • Na 7. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 7. juna 2023. godine i 6. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 15. juna 2023. godine Zoran Petrović imenovan je za člana Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine.
    Na 13. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 20. novembra 2023. godine i 11. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 23. novembra 2023. godine usvojena je Odluka o razrješenju Zorana Petrovića dužnosti člana Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 81/23). 

Sjednice