MENI

Независни oдбор Парламентарне скупштине БиХ

ПРЕДСЈЕДНИК:

Крунић, Жико

ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕНИКА:

Даутбашић, Бакир

ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕНИКА:

Јозић, Мато

ЧЛАНОВИ: Дадић, Виктор
Кадић, Зијад
Куравица, Љубомир
Нуић, Станко
Обралија, Енес
Савић, Драган

 

Надлежности


На основу Устава БиХ и Закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре БиХ („Службени гласник“, број 36/08), Парламентарна скупштина БиХ је на 62. сједници Представничког дома, одржаној 23. 01. 2014. гoдине, и 36. сједници Дома народа, одржаној 13. 03. 2014. године, на предлог Ад хок заједничке комисије за спровођење процедуре именовања, именовала чланове Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 20/14 од 17.03.2014. године).
Независни одбор је независно тијело Парламентарне скупштине БиХ које дјелује на професионалним основама, не заступајући, не штитећи, нити подривајући интересе било које политичке партије, регистроване организације или било којег народа у БиХ. Независни одбор је надлежан за: спровођење процедуре одабира кандидата и предлагање смјењивања полицијских руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ, објављивање конкурса и разматрање пријава кандидата, одабир и достављање министру безбједности БиХ имена највише пет кандидата за руководиоце и имена највише пет кандидата за замјенике руководиоца полицијских тијела БиХ, као и разматрање притужби на рад руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ. Независни одбор о притужбама обавјештава министра безбједности и Савјет министара БиХ, иницира покретање дисциплинског поступка против руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ, предлаже смјењивања руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ, за чији је избор надлежан, ако су починили кривично дјело, односно ако почине тешку повреду службене дужности, осим за кривична дјела из области безбједности саобраћаја.
Независни одбор има девет чланова који се бирају између представника правосудних институција, пензионисаних полицијских службеника, пензионисаних и активних државних службеника, те истакнутих стручњака из других области јавног живота, из области права, криминалистичких наука и полицијских послова. Предсједника, замјеника предсједника и чланове Независног одбора именује и разрјешава Парламентарна скупштина БиХ. Мандат чланова Независног одбора траје четири године.

Сједнице
Остале активности