MENI

11. sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma

21.1.2004 16:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Administrativne komisije;
 2. Zauzimanje stava Administrativne komisije kao predlagača Zakona o pravima i dužnostima članova Parlamentarne skupštine BiH prije razmatranja na narednoj sjednici Ustavno-pravne komisije;
 3. Razmatranje pitanja storniranja naknade namjenjene za isplatu državnih i vjerskih praznika radi isplate plaća zaposlenim u Parlamentarnoj skupštini BiH;
 4. Preispitivanje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika PS BiH o isplati naknade za odvojeni život od porodice, a u kontekstu vremenske primjene ove odluke od 01.01.2004. godine;
 5. Zahtjev Stalnog predstavništva BiH pri Vijeću Evrope za isplatu telefonskih računa Stalne delegacije BiH;
 6. Tekuća pitanja:
 • Ponovno razmatranje zahtjeva Mlaćo Nadžide za ostvarivanje naknada iz prava na odvojeni život od porodice u kontekstu dokumentiranja s Ugovorom o zakupu stana;
 • Razmatranje zahtjeva Nenada Mišića za stavljanje van snage odluke Administrativne komisije kojom mu je odobreno pravo na isplatu naknada za zakup stana;
 • Zahtjev Ive Mire Jovića za isplatu naknade po osnovu teške bolesti supruge;
 • Zahtjev Bahrije Osmanović za produžetak radnog odnosa u PS BiH;
 • Zahtjev Vinka Zorića za naknadu troškova nastalih zbog izgubljenog prtljaga prilikom službenog putovanja u Pariz ;
 • Zahtjev za komisijskim tumačenjem odredbe Pravilnika o plaćama i naknadama državnim službenicima i namještenicima PS BiH koja regulira pitanje člana porodičnog domaćinstva;
 • Zahtjev Selima Bešlagića za ostvarivanje naknada iz prava na odvojeni život od porodice.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.