MENI

15. zajednička sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma i Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

15.12.2005 10:00 sala 1/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 13. zajedničke sjednice i Zabilješke 14. zajedničke sjednice;
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2005. godine;
 3. Obavještenje o prestrukturiranju rashoda;
 4. Razmatranje Zabilješke od 7.11.2005. godine (pitanja za budžetsku analizu-Kontrolna lista) i prijedloga izmjene Projekcije budžeta za 2006. godinu;
 5. Elaborat programa posebne namjene - Evropske integracije i drugi oblici međunarodne saradnje Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Interparlamentarna grupa BiH);
 6. Razmatranje Izvještaja o donaciji Kraljevine Norveške;
 7. Preispitivanje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima korištenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, PTT usluga, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, usvojene na 13. zajedničkoj sjednici;
 8. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-188-4a-9/05, od 13.4.2005. godine;
 9. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenih u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-188-3-9/05, od 13.4.2005. godine;
 10. Informacija o Odluci o osiguranju zaposlenih, donesenoj na 5. zajedničkoj sjednici Administrativne komisije Predstavničkog doma i Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj 13.11.2003. godine;
 11. Informacija o realizaciji odluke komisija o isplati naknade privremenim sekretarima i razmatranje žalbe privremenog sekretara Milana Zjajića;
 12. Razmatranje Prijedloga pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 13. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.