MENI

Zajednička služba

Jedinica za internu reviziju

Rukovodilac Jedinice: Nedžad Goletić

 

Jedinica za internu reviziju osnovna je organizaciona jedinica i vrši internu reviziju u Parlamentarnoj skupštini BiH, Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH, Uredu za razmatranje žalbi po javnim nabavkama i Centralnoj izbornoj komisiji BiH, shodno Zakonu o internoj reviziji i drugim podzakonskim aktima koje propisuje Centralna harmonizacijska jedinica (CHJ).
Jedinica obavlja funkciju interne revizije shodno Zakonu o internoj reviziji institucija BiH; Odluci o usvajanju Kodeksa profesionalne etike za interne revizore u institucijama BiH, Povelji interne revizije u institucijama BiH, Priručniku za internu reviziju sa standardima interne revizije u institucijama BiH; Sporazumu o vršenju funkcije interne revizije i drugim podzakonskim aktima koje propiše CHJ.
U djelokrugu Jedinice je: izrada akata i operativnih uputstava o internoj reviziji shodno Zakonu i podzakonskim aktima, priprema strateških i godišnjih planova za obavljanje interne revizije, izrada pojedinačnih planova interne revizije i obavljanje interne revizije (planiranje i preliminarne aktivnosti, utvrđivanje i evidentiranje sistema/procesa/aktivnosti, procjena sistema internih kontrolora, testiranje internih kontrolora, ocjena sistema internih kontrolora – preporuke za poboljšanje sistema internih kontrolora, izvještavanje), praćenje provođenja preporuka, evidentiranje i dokumentiranje procesa revizije; iniciranje angažiranja potrebnih eksperata, saradnja s generalnim revizorom Ureda za reviziju institucija BiH ili zakonom imenovanim revizorom ili drugim ekspertnim revizorom u razmjeni izvještaja, dokumentacije i mišljenja, izdavanje godišnjeg izvještaja interne revizije i po potrebi periodičnih izvještaja, saradnja sa CHJ-om i internim revizorima u institucijama BiH i na drugim nivoima vlasti radi unaprjeđenja rada i razmjene iskustava iz oblasti interne revizije, pripremanje planova obuke internih revizora, efikasno korištenje resursa dodijeljenih Jedinici za obavljanje funkcije interne revizije, osiguranje visokog kvaliteta aktivnosti interne revizije i primjena pravila izdatih od CHJ-a, obavljanje i drugih poslova shodno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se regulira oblast interne revizije u BiH.