MENI

Zajednička služba

Sektor za Evropsku uniju

Rukovodilac Sektora: Dejan Vanjek

Sektor za Evropsku uniju pruža stručnu podršku poslanicima i delegatima, kao i službama Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u obavljanju poslova i realizaciji aktivnosti koje su u vezi s procesom integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju; koordinira aktivnosti u vezi s procesom evropskih integracija s drugim zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini, Vijećem ministara, Direkcijom za evropske integracije i drugim institucijama Bosne i Hercegovine s posebnim akcentom na planiranje i programiranje zadataka u vezi s integriranjem u Evropsku uniju; sarađuje sa službama drugih parlamenata, priprema i organizira obuku za novoimenovane članove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o pitanju našeg zakonodavstva s uporednim iskustvima zakonodavstva u Evropskoj uniji; kontinuirano sarađuje sa službama drugih parlamenata, priprema informativne i druge materijale značajne za zakonodavni postupak i druge pravne teme; u saradnji sa Zajedničkom komisijom za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, razmatra i priprema stručna mišljenja o prijedlozima zakona, amandmana i drugih akata koje donosi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, sa stanovišta njihove usklađenosti s evropskim zakonima; prati razvoj zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i Evropi i pribavlja uporedna iskustva; organizira i koordinira programiranje i realiziranje evropskih programa i projekata podrške zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini; u okviru specijalizirane informativne djelatnosti i obrazovnih sadržaja kontinuirano servisira potrebe Parlamentarne skupštine BiH i šire javnosti u oblasti evropskih integracija; kontinuirano prati i priprema informacije i dokumentaciju iz oblasti zakonodavstva Evropske unije; priprema stručne analize i mišljenja za domove, komisije i sektore o zakonima u proceduri i njihovoj usklađenosti sa zakonima u Evropskoj uniji; ostvaruje stalnu saradnju sa ustavnopravnim komisijama oba doma, Zajedničkom komisijom za evropske integracije, Zakonodavno-pravnim sektorom u vezi s razmatranjem materijala, davanjem stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih akata koje donosi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine sa stanovišta njihove usklađenosti sa zakonodavstvom Evropske unije; organizaciono i ekspertizom asistira članovima Parlamentarne skupštine na međunarodnim sastancima i skupovima u vezi s Evropskom unijom; izvršava sve zadatke koji se tiču odnosa s institucijama Evropske unije; sarađuje i razmjenjuje informacije s nacionalnim parlamentima u Evropskoj uniji i njihovim službama; učestvuje u svim evropskim i regionalnim interparlamentarnim forumima koji se održavaju na nivou parlamentarnog osoblja.

U Sektoru za Evropsku uniju postoje sljedeći odjeli:

Odjel za evropske poslove, koordinaciju i programe podrške Evropske unije

Odjel za evropske poslove, koordinaciju i programe podrške Evropske unije kontinuirano prati aktivnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u oblasti evropskih integracija, s ciljem redovnog informiranja članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; pruža savjete članovima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o postupku praćenja aktivnosti u vezi s integracijom u Evropsku uniju; operativno koordinira aktivnosti s drugim zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini u oblasti evropskih integracija kontinuiranom razmjenom informacija i zajedničkim planiranjem; ostvaruje stalnu saradnju sa ustavnopravnim komisijama oba doma, Zakonodavno-pravnim sektorom i Zajedničkom komisijom za evropske integracije; priprema i usaglašava projektne prijedloge, koordinirajući istovremeno proces programiranja i realizaciju evropskih programa podrške zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini; priprema izvještaje o evropskim integracijama za potrebe članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; asistira u sastavljanju i formuliranju parlamentarnih stavova, te izradi strateških dokumenata u vezi s Evropskom unijom; pruža podršku u radu Zajedničkoj komisiji za evropske integracije i njenom uredu sekretara i drugim komisijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine tako što daje stručna mišljenja o prijedlozima zakona, amandmana i drugih akata koje donosi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine sa stanovišta njihove usklađenosti s evropskim zakonima; za potrebe članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji učestvuju na sastancima ili skupovima u vezi s Evropskom unijom, priprema informacije i koncepte izlaganja.

Odjel - Parlamentarni centar za evropske integracije
  • Šef Odjela:

Odjel - Parlamentarni centar za evropske integracije priprema nezavisne, proaktivne i nepristrasne informacije o aktuelnim političkim i zakonodavnim dešavanjima u Evropskoj uniji; kontinuirano priprema aktuelne informacije i dokumentaciju iz oblasti zakonodavstva; priprema stručne analize i mišljenja za domove, komisije i sektore o zakonima u proceduri i njihovoj usklađenosti sa zakonima u Evropskoj uniji; u saradnji s drugim službama Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, priprema dvosedmični bilten o evropskim poslovima; informira širu javnost o aktivnostima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u poslovima u vezi s evropskim integracijama; planira i realizira Akcioni plan za komunikaciju o evropskim poslovima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; sarađuje s Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini, predstavnicima civilnog društva i obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini, te razvija i realizira informativne i obrazovne programe o evropskim integracijama i ulozi parlamenata u njima; administrira i održava parlamentarnu elektronsku bazu podataka o Evropskoj uniji; sistematski planira i realizira edukacije o evropskim poslovima za službenike Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; u saradnji s Bibliotekom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini kontinuirano radi na obogaćivanju zbirke knjiga, časopisa, publikacija, brošura i drugih materijala tematski vezanih za institucije, politike i pravo EU u Parlamentarnom centru za evropske integracije".