MENI
13.2.2020.

Održana 4. sjednica Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze

Na 4. sjednici Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dato je pozitivno mišljenje i predloženo Domu davanje saglasnosti za ratificikaciju:

 • Ugovora između Vijeća ministara BiH i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u području zdravlja životinja i karantinu,
 • Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u oblasti turizma,
 • Protokola o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina - zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Riadu.

Povjerenstvo je usvojilo izvješća o radu Vijeća ministara BiH za 2017. i za 2018. godinu, u dijelu nadležnosti ovog Povjerenstva koja se odnose na sljedeće institucije:

 • Ministarstvo vanjskih poslova BiH,
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, osim u dijelu koji se odnosi na uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme,
 • Ured za veterinarstvo BiH,
 • Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja,
 • Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH,
 • Ministarstvo komunikacija i prometa BiH,
 • Regulatorna agencija za komunikacije BiH,
 • Agencija za sigurnost hrane BiH.

Članovi Povjerenstva usvojili su i godišnja izvješća iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja za BiH za 2017. i 2018. godinu.

Usvojeno je i Izvješće o radu i Financijsko izvješće Agencije za poštanski promet BiH za 2018. godinu.

Također, usvojeno je i Izvješće o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2018. godinu.

K znanju su primljeni financijski planovi Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2019. i 2020. godinu.

Povjerenstvo nije usvojilo Izvješće o radu Upravnog odbora Izvozno - kreditne agencije BiH za 2018. godinu.

Članovi Povjerenstva nisu primili k znanju Informaciju o stanju u Izvozno - kreditnoj agenciji BiH.

K znanju nije primljeno ni Izvješće – detaljna analiza rada Izvozno - kreditne agencije BiH sa posebnim naglaskom na poslovanje „Unis“- Fabrika cijevi Derventa, s prijedlogom mjera za rješavanje problema u radu ove agencije.

Usvojen je Orijentacijski radni plan Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda PSBiH za 2020. godinu.

Članovi Povjerenstva odgodili su izjašnjavanje u svezi sa prijedlozima izvješća o radu Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda PSBiH za 2018. i 2019. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću