MENI
15.9.2020

Održana 12. sjednica Predstavničkog doma

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojio je na 12. sjednici, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

U drugom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Predstavnički dom usvojio je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

U prvom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić.

Usvojen je i Izvještaj Zajedničke komisije oba doma PSBiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Predstavnički dom nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici iz Kluba Demokratske fronte. U skladu s Poslovnikom Doma, Komisija je zadužena da izradi novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Nije usvojeno negativno mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači poslanice Borjana Krišto, Darijana Filipović, Alma Čolo, Nada Mladina i Edita Đapo. Zajednička komisija zadužena je, u skladu s Poslovnikom Doma, da izradi novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine upućen je zahtjev poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku.

Predstavnički dom usvojio je sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslaničku inicijativu Mirjane Marinković Lepić, Damira Arnauta, Predraga Kojovića i Aide Baručije, koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosimo poslaničku inicijativu kojom se sugerira nadležnim državnim i entitetskim institucijama, odnosno institucijama Brčko Distrikta (vlade i zakonodavni organi), da pripreme i usvoje izmjene i dopune zakona o parničnom postupku, na način da se u njih inkorporiraju odredbe o oslobođenju od plaćanja troškova postupka koji obuhvata i iznos koji bi se stranci priznao na ime nagrade advokatu u slučaju kada stranke zastupa javno pravobranilaštvo, a u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za lјudska prava”;
 • inicijativu poslanika iz Kluba SDA, koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosimo poslaničku inicijativu kojom Predstavnički dom PSBiH, u skladu sa članom 35. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, obavezuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana pripremi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine, i to na način da se Sudska policija Bosne i Hercegovine osniva kao osnovna organizaciona jedinica u sastavu Suda Bosne i Hercegovine”;
 • poslaničku inicijativu Edite Đapo, koja glasi: „U skladu sa članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu da Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo pravde BiH pripremi novi tekst Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalјa u određenim odnosima“;
 • poslaničku inicijativu Edite Đapo, koja glasi: „U skladu sa članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu – predlažem Predstavničkom domu PSBiH da formira Parlamentarnu grupu za odgovor na HIV i AIDS, tuberkulozu, hepatitis i druge koinfekcije“;
 • poslaničku inicijativu Alme Čolo, koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH, odnosno nadležno Ministarstvo za lјudska prava i izbjeglice BiH, da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative realizira Odluku 854/2017 UN-ovog Komiteta za borbu protiv torture (UNCAT) iz augusta 2019. godine, što je jedan od prioriteta iz Mišlјenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji”;
 • poslaničku inicijativu Saše Magazinovića, koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu kojom se zadužuje Kolegij Predstavničkog doma PSBiH da, u saradnji sa Vijećem ministara BiH, za narednu sjednicu Predstavničkog doma PSBiH pripremi materijal i osigura prisustvo nadležnih članova Vijeća ministara, kako bi Predstavnički dom dobio relevantnu informaciju, a onda i raspravlјao o preduzetim mjerama na osnovu Mišlјenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji sa posebnim akcentom na realizaciju 14 klјučnih prioriteta iz ovog dokumenta”.

Predstavnički dom usvojio je i zaključak kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da Predstavničkom domu PSBiH dostavi na razmatranje Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za period januar – august 2020., te da ona bude razmatrana uz prisustvo rukovodilaca svih nadležnih organa i institucija za migracije i azil u Bosni i Hercegovini.

Dom je usvojio Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2019. godinu. Uz ovaj Izvještaj, Dom je usvojio zaključak kojim predlaže Vijeću ministara BiH da sačini novu metodologiju izrade izvještaja koja će biti prilagođena za raspravu u domovima PSBiH. Svojim zaključkom Predstavnički dom zadužio je Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana izradi i na razmatranje Predstavničkom domu dostavi izvještaj o stanju i utrošku prihoda od cestarine na naftu i naftne derivate za period od 2017. do 2019. godine. Prema usvojenom zaključku, izvještaj treba izraditi za svaku godinu navedenog perioda, a isti treba da sadrži i listu projekata za koje su finansijska sredstva utrošena s pojedinačnom vrijednosti svakog projekta, kao i ukupnom utrošku finansijskih sredstava, odnosno stanju prikupljenih prihoda od cestarine na naftu i naftne derivate u izvještajnom periodu.

Usvojen je i Specijalni izvještaj o zastuplјenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kantonima Federacije Bosne i Hercegovine, sa izuzetkom policijsko-sigurnosnih struktura, koji je izradila Institucija ombudsmena za lјudska prava BiH. Usvojenim zaključcima Dom je prihvatio preporuke iz Specijalnog izvještaja, te zaključio da se preporuke trebaju provesti odmah, a najkasnije do 2022. godine. Dom je zadužio Instituciju ombdusmana za ljudska prava da o provedbi donesenih preporuka izvijesti PSBiH do 2022. godine.

Dom je usvojio i Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, čiji je podnosilac Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH. Uz ovaj izvještaj Dom je usvojio i sljedeće zaključke:

 1. Nalaže se Vijeću ministara BiH da do kraja ove kalendarske godine u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine.
 2. Nalaže se Vijeću ministara BiH da u roku od 60 dana da saglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, čime bi bilo omogućeno obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine upućen je Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za sprovođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo za lјudska prava i izbjeglice BiH.

Predstavnički dom nije usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT za 2019. godinu. K znanju su primljeni Programski planovi i Finansijski plan BHRT-a za 2020. godinu. Uz ove dokumente, Predstavnički dom usvojio je zaključak kojim zadužuje BHRT da u roku od 30 dana sačini jasan godišnji plan otplate duga prema Evropskoj radiodifuznoj uniji i dostavi ga PSBiH, kao dopunu finansijskog izvještaja. Dom je usvojio i zaključak kojim je Vijeće ministara BiH zadužio da, u saradnji sa entitetskim nivoima vlasti, predloži novi Zakon o Javnom RTV sistemu BiH kojim bi bila regulirana pitanja adekvatne naplate i raspodjele RTV takse, kao i odnos između javnih RTV servisa u BiH, s ciljem uspostavljanja funkcionalnih i samoodrživih javnih RTV servisa u BiH.

Predstavnički dom nije usvojio Izvještaj o sprovođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2019. godini.

Dom nije primio k znanju Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar - decembar 2019. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Dom je za članove Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta, po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, imenovao Dženitu Ljucu, Ivu Čolaka i Mitra Perušića.

Predstavnički dom usvojio je Prijedlog odluke o osnivanju Ad hoc komisije PSBiH za provođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, čiji je predlagač Ministarstvo komunikacija i prometa BiH. Prema usvojenom Prijedlogu odluke, u ovu Komisiju imenovani su poslanica u Predstavničkom domu Borjana Krišto, poslanik u Predstavničkom domu Nermin Mandra, delegat u Domu naroda Nikola Špirić, kao i prof. dr. Davorka Topić, Jovica Knežević i prof. dr. Sanjin Kodrić.

Dom je usvojio i Odluku o imenovanju članova Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije iz Predstavničkog doma PSBiH. Prema ovoj Odluci, čiji je predlagač Kolegij Predstavničkog doma PSBiH, u ovu Komisiju iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Borjana Krišto, Nenad Stevandić i Halid Genjac.

Usvojen je zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure za imenovanje članova filijala Ureda za razmatranje žalbi u Banjaluci Luci i Mostaru, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. U ovu Komisiju iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Predrag Kožul, Snježana Novaković – Bursać i Adil Osmanović.

Usvojen je i zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure za izbor sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. U ovu Komisiju iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Denis Zvizdić, Nenad Stevandić i Nikola Lovrinović.

Dom je dao saglasnost za ratificiranje:

 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Vlade Švicarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), u vezi s odobravanjem finansijskog doprinosa u formi donacije za Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Gradišci,
 • Sporazuma o zajmu (Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za projekat registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću