MENI
11.1.2021.

Održana 15. sjednica Zastupničkog doma

Na 15. sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zastupnici nisu izglasali nepovjerenje Vijeću ministara BiH, o čemu su zahtjev podnijeli zastupnici Predrag Kojović, Aida Baručija, Mirjana Marinković-Lepić, Damir Arnaut, Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Zukan Helez i Nada Mladina.

Zastupnički dom usvojio je zahtjev zastupnika Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Nermina Nikšića, Zukana Heleza, Saše Magazinovića, Nade Mladine, Dženana Đonlagića, Zlatana Begića, Envera Bijedića, Vlatka Glavaša, Jasmina Emrića, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta za smjenu zamjenika ministra civilnih poslova BiH Siniše Ilića.

Dom je, u drugom čitanju, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čiji je predlagatelj zastupnik Saša Magazinović.

Usvojeni su, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama BiH, koje je predložio zastupnik Saša Magazinović. Dom je prethodno usvojio zahtjeve zastupnika Magazinovića da se ovi prijedlozi zakona razmatraju po hitnoj zakonodavnoj proceduri.

Usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima, čiji je predlagatelj zastupnik Denis Zvizdić. Dom je prethodno usvojio zahtjev zastupnika Zvizdića da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku. Uz ovaj Prijedlog zakona, usvojen je zaključak da Zastupnički dom PSBiH dostavlja Domu naroda PSBiH Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima i traži da se isti razmatra po hitnom zakonodavnom postupku, u skladu s člankom 124. Poslovnika Doma naroda PSBiH. Također, usvojen je i zaključak kojim Zastupnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo sigurnosti BiH da u što kraćem roku proširi kapacitete Imigracijskog centra, kao specijalizovane ustanove za prihvat i smještaj stranaca kojima je odlukom nadležnog tijela u BiH određena mjera stavljanja pod nadzor sukladno Zakonu o strancima. U slučaju da su potrebna dodatna financijska sredstva, Vijeće ministara BiH zadužuje se da ista putem proračunske rezerve osiguraju za ovu svrhu.

Zastupnički dom usvojio je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, čiji su predlagatelji zastupnici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić.

Dom po drugi put nije prihvatio negativno mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva o Prijedlogu amandmanâ II., III., IV. i V. na Ustav Bosne i Hercegovine, čiji su predlagatelji zastupnici iz Kluba SDP BiH. Sukladno Poslovniku Zastupničkog doma, zakonodavni postupak u vezi s ovim Prijedlogom amandmana je obustavljen.

Zastupnici su usvojili zaključak kojim Zastupnički dom dostavlja Domu naroda Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, čiji je predlagatelj zastpnik Damir Arnaut, i predlaže da se Prijedlog zakona razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Dom je usvojio Prijedlog zastupnika Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta za uvrštavanje u dnevni red sjednice Zastupničkog doma nove točke koja glasi: „Razmatranje zastupničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: „Nalaže se Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative otpočnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih tijela Sjedinjenih Američkih Država da je Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje, uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tijekom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tijekom svog mandata kao člana Zastupničkog doma PSBiH“.

Usvojeno je Izvješće o radu Pravobraniteljstva BiH za 2019. godinu. Uz ovo Izvješće, Dom je usvojio zaključak koji glasi: „Zakon o Pravobraniteljstvu BiH nije mijenjan značajnije dugi niz godina, a rješenja kojima je uređena unutarnja organizacija ne pogoduju više današnjem vremenu. Stoga predlažemo da se u roku od 90 dana od dana usvajanja ovog zaključka izvrše izmjene samog Zakona o Pravobraniteljstvu BiH s ciljem unaprjeđenja rada, te kako bi se stvorile pretpostavke za unutarnju reorganizaciju“.

Usvojena je zastupnička inicijativa Damira Arnauta kojom se „Vijeću ministara BiH nalaže da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative provede svu neophodnu proceduru prema nadležnim tijelima Republike Hrvatske s ciljem prekategorizacije graničnog prelaza Gabela Polje za međunarodni putnički promet ili njegovog otvaranja za malogranični promet, a u svakom slučaju otvaranja navedenog graničnog prijelaza za malogranični promet učenika osnovnih i srednjih škola“.

Usvojene su i sljedeće zastupničke inicijative:

- zastupnička inicijativa Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o načinu korištenja i raspolaganja neperspektivnom nepokretnom vojnom imovinom, na način da se predmetna imovina, u slučaju da se ocijeni da nije potrebna za obavljanje Ustavom, međunarodnim ugovorom i zakonom utvrđenih nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, dodijeli na korištenje i raspolaganje jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se imovina nalazi, isključivo s ciljem zaštite ove imovine od daljnjeg propadanja i urušavanja, njene obnove i rekonstrukcije ili privođenja predmetnog lokaliteta konačnoj namjeni u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se imovina nalazi, odnosno stavljanja ove imovine u funkciju razvoja lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“;

- zastupnička inicijativa Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru revidirani Prijedlog zakona o elektroničkim komunikacijama i Prijedlog zakona o elektroničkim medijima u Bosni i Hercegovini, koji će biti usklađeni s pravnom stečevinom Europske unije i preporukama Pododbora za inovacije, informacijsko društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo, te uz uvažavanje ranijih sugestija iz mišljenja nadležnih institucija“;

- zastupnička inicijativa Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, sukladno Zakonu o statistici Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini, kako bi se navedeni popis, u skladu s međunarodnim standardima, mogao obaviti najkasnije do 2023. godine“;

- zastupnička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, bez odgađanja, izvrši potrebnu koordinaciju sa nadležnim entitetskim ministarstvima u vezi sa hitnom nabavom cjepiva za najugroženije kategorije stanovništva BiH putem izravnih pregovora. S obzirom na postojanje opasnosti da naše pristupanje Instrumentu za globalni pristup cjepivu za COVID-19 (COVAX) neće uroditi željenom i potrebnom dinamikom i količinom nabavke cjepiva, također je potrebno u što kraćem roku aktivirati paket Europske unije od 70 milijuna eura za rani pristup cjepivima protiv COVID-19, koj je odobren za zemlje Zapadnog Balkana u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II). Istovremeno, Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u koordinaciji sa Agencijom za lijekove i medicinska sredstva BiH, primjenom članka 38. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, otkloni formalne zakonske prepreke za hitnu nabavu, uvoz i primjenu cjepiva protiv virusa COVID-19“;

- zastupnička inicijativa Nenada Nešića „kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 15 dana dostavi Zastupničkog domu PSBiH informaciju o mjerama poduzetim u 2020. godini na saniranju ekonomskih šteta nastalih usljed pandemije COVID-19“;

- zastupnička inicijativa Damira Arnauta „kojom se predlaže nadležnim institucijama entiteta, kantona i općina u svim dijelovima Bosne i Hercegovine da ulice, trgove, parkove, škole i druge javne površine i ustanove koje trenutno nose nazive po osobama ili organizacijama koje su u bilo kom trenutku surađivale, pripadale ili na drugi način djelovale na strani ili u koordinaciji s okupacijskim nacističkim ili fašističkim snagama u Drugom svjetskom ratu, odnosno javno ih podržavale ili opravdavale (sa posebnim osvrtom na nazive navedene u obrazloženju ispod), zamijene imenima osoba iz Bosne i Hercegovine koje su priznate kao pravednici među narodima od strane Yad Vashem centra (lista u prilogu)“.

Radi nedostatka entitetske većine na usaglašavanje Kolegiju Doma upućene su sljedeće zastupničke inicijative:

- zastupnička inicijativa Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, kao nositelj i koordinator aktivnosti, usuglasi s enitetskim vladama revidirani dokument 'Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2020-2022. godina' i prateći Akcijski plan, imajući u vidu ekonomsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa (COVID-19) i neophodne mjere štednje u javnom sektoru i mjere pomoći gospodarstvu koje je potrebno poduzeti u narednom razdoblju s ciljem oporavka ekonomije Bosne i Hercegovine“;

- zastupnička inicijativa Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od deset dana od dana usvajanja ove inicijative, usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2020 – 2024. godine i prateći Akcijski plan, a što je obveza iz Mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji i pratećeg Analitičkog izvješća“;

- zastupnička inicijativa Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o nadzoru nad tržištem Bosne i Hercegovine, radi njegovog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno Uredbom br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. 7. 2008., kojom se utvrđuju zahtjevi za akreditiranje i nadzor nad tržištem koji se odnose na stavljanje na tržište različitih proizvoda“;

- zastupnička inicijativa Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom PSBiH  zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog plina, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, kako bi realizovali obveze iz Trećeg energetskog paketa iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i obaveze preuzete Analitičkim izvješćem Europske komisije iz Mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji“;

- zastupnička inicijativa Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative izradi i dostavi Vijeću ministara BiH na usvajanje prvi Nacrt integriranog energetskog i klimatskog plana Bosne i Hercegovine (NECP), a što je obveza ovog ministarstva iz Akcijskog plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvješća Europske komisije“;

- zastupnička inicijativa Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative donese Odluku o usvajanju Strateškog dokumenta za područje mladih na razini Bosne i Hercegovine, kako bi se omogućilo povlačenje sredstava iz IPA fondova u području mladih, te se u vezi s tim zadužuje Ministarstvo civilnih poslova BiH da poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, stavilo u funkciju Povjerenstvo za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini“;

- zastupnička inicijativa Šemsudina Mehmedovića koja glasi: „Pokrećem inicijativu da u PSBiH započne ponovno procedura javnog oglašavanja, ponude, odabira i usvajanja teksta himne Bosne i Hercegovine, te da konačno to jednostavno, a veoma važno pitanje riješimo na zadovoljstvo svih građana Bosne i Hercegovine“.

Zastupnički dom nije usvojio sljedeće zastupničke inicijative:

- zastupničku inicijativu Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta i Aide Baručije kojom se „nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative počne koordinaciju s nadležnim tijelima entiteta i kantona s ciljem omogućavanja izučavanja nacionalne skupine predmeta svim učenicima koji to žele, upisivanja naziva zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini u svu školsku dokumentaciju u skladu s nazivima navedenim u Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini (Daytonski sporazum), te ukidanja svih drugih oblika diskriminacije u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, a uzimajući u obzir međunarodne obveze Bosne i Hercegovine“;

- zastupničku inicijativu Edite Đapo „kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da izmijeni član 12. a) Zakona o državljanstvu na način da se ne zahtijeva odricanje od državljanstva zemalja koje su promijenile svoje zakonodavstvo i dozvoljavaju višestruko državljanstvo (Danska, Norveška, Luksemburg, Češka i druge) ili da se hitno s ovim zemljama zaključi bilateralni sporazum“;

- zastupničku inicijativu Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, u skladu s nadležnošću utvrđenom u članku 9. stavak (2) Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog okvirnog zakona o zaštiti okoline, razvoja i korištenja prirodnih resursa Bosne i Hercegovine“;

- zastupničku inicijativu Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog okvirnog zakona o Prostornom planu Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2020. do 2040. godine, kako bi se na razini Bosne i Hercegovine okvirno utvrdile dugoročne osnove organizacije, uređenja, korištenja i zaštite prostora Bosne i Hercegovine u skladu s njenim prirodnim, ekološkim i kulturnim potencijalima“;

- zastupničku inicijativu Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o zvaničnom vremenu u Bosni i Hercegovini, kako bi se blagovremeno realizovale obveze iz Programa rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2020. godinu“;

- zastupničku inicijativu Edite Đapo „da Ministarstvo civilnih poslova BiH uskladi Zakon o jedinstvenom matičnom broju s Odlukom Ustavnog suda BiH, broj U 3/11, Ustavom Federacije BiH i ustavima kantona“;

- zastupničku inicijativu Alme Čolo „kojom se Vijeće ministara BiH zadužuje da u roku od šest mjeseci od usvajanja ove inicijative sačini i u zakonodavnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o državnoj imovini BiH“;

- zastupničku inicijativu Alme Čolo koja glasi: „Predlažem da Zastupnički dom PSBiH, u skladu s člankom 29. Poslovnika Zastupničkog doma, imenuje Privremeno povjerenstvo za izradbu Prijedloga amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, radi usklađivanja s presudama Europskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić i Finci, Pilav, Zornić, Šlaku i Pudarić protiv Bosne i Hercegovine i presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje se odnose na Izborni zakon Bosne i Hercegovine“.

Zastupnički dom usvojio je Izvješće o radu Upravnog odbora Izvozno – kreditne agencije BiH za 2019. godinu. Uz ovo Izvješće, Dom je usvojio zaključak kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da u roku od 30 dana od dana usvajanja ovog zaključka nađe rješenje za nastavak rada i funkcioniranja Izvozno – kreditne agencije Bosne i Hercegovine.

Usvojeno je i Izvješće o pregledanom stanju financijskog poslovanja političkih stranaka u 2018. godini, čiji je podnositelj Središnje izborno povjerenstvo BiH.

Na usuglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine upućena je Informacija o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2020. godine, koju je podnijelo Ministarstvo sigurnosti BiH. Na usuglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitske većine upućeni su prijedlozi zaključaka zastupnika Jasmina Emrića:

  1. Zastupnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da hitno, na prvoj narednoj sjednici, stavi izvan snage Zaključak koji je usvojen na izvanrednoj telefonskoj sjednici 31. 12. 2020. godine, a kojom se izričito pozivaju vlasti Unsko – sanskog kantona i Grada Bihaća da poštuju navedenu važeću Odluku i bez odlaganja izvrše prihvat i smještaj određenog broja migranata na lokaciji „Bira“.
  2. Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno, na prvoj narednoj sjednici, izmijeni Odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata na način da se iz članka 1. briše lokacija bivše fabrike „Bira“ u Bihaću, te da se iz članka 2. briše točka a), odnosno da se odmah zatvori navedeni privremeni prihvatni centar.
  3. Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana preduzme sve aktivnosti, postupke i radnje radi zatvaranja privremenog prihvatnog centra lokacije bivše fabrike „Miral“ u Velikoj Kladuši, te izmijeni Odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata na način da se iz članka 1. briše lokacija bivše fabrike „Miral“ u Velikoj Kladuši, kao i da se iz članka 2. briše točka c), odnosno da se u zadatom roku zatvori navedeni privremeni prihvatni centar.

U vezi s ovom točkom dnevnog reda, Zastupnički dom na usuglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine uputio je i prijedlog zaključka zastupnice Mirjane Marinković – Lepić kojim se Vijeću ministara BiH nalaže da dostavlja mjesečne informacije o stanju u području migracija Zastupničkom domu PSBiH.

Zastupnički dom nije se izjašnjavao o Informaciji Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o pokušajima izbornih prijevara putem glasovanja poštom izvan Bosne i Hercegovine, te poduzetim mjerama i planom daljnjih mjera za sprječavanje izbornih prijevara, čiji je predlagatelj zastupnik Mirko Šarović.

Dom je dao suglasnost za ratifikaciju:

  • Sporazuma o primjeni XI. dijela Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982.;
  • Nota-sporazuma o financijskoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke za 2014. i 2015. godinu, potpisan u Sarajevu, 3. rujna 2020, razmjenom diplomatskih nota;
  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o izgradnji i uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prelaza na lokaciji Bratunac – Ljubovija. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću