MENI
12.1.2021.

Одржана 14. сједница Дома народа

На 14. сједници Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) усвојен је, у првом читању, Приједлог закона о привременим мјерама у раду правосудних и других органа Босне и Херцеговине за вријеме стања природне или друге несреће на територији Босне и Херцеговине, чији је предлагач Савјет министара БиХ.

Дом је усвојио негативно Мишљење Уставноправне комисије о Приједлогу закона о измјенама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, чији је предлагач Представнички дом ПСБиХ. У складу с Пословником Дома народа, након усвајања негативног Мишљења Уставноправне комисије овај Приједлог закона сматра се одбијеним.

Усвојен је, у првом читању, Приједлог измјена и допуна Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама Босне и Херцеговине, чији је предлагач Представнички дом ПСБиХ.

Усвојен је Извјештај о реализацији Стратешког плана руралног развоја БиХ (2018-2021) – Оквирни документ у 2018. години, чији је подносилац Министарство спољне трговине и економских односа БиХ.

Усвојен је и Извјештај о стању радијацијске и нуклеарне безбједности за 2019. годину, који је поднијела Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбједност.

Дом је усвојио и Извјештај о збрињавању избјеглица и странаца под супсидијарном заштитом у Босни и Херцеговини за 2019. годину, чији је подносилац Министарство за људска права и избјеглице БиХ.

Усвојени су извјештаји Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији институција БиХ за 2019. године. Уз ове извјештаје, Дом је усвојио и сљедеће закључке:

 1. Дом народа прихвата 74 извјештаја финансијске ревизије институција БиХ за 2019. годину, од којих:
  a)    65 извјештаја финансијске ревизије институција БиХ чије је финансијско пословање оцијењено ревизорским „позитивним мишљењем“ и „позитивним мишљењем са истицањем предмета“ - Прилог 1 Збирног мишљења;
  b)    девет извјештаја финансијске ревизије институција БиХ чије је финансијско пословање оцијењено ревизорским „мишљењем с резервом“ и „мишљењем с резервом са скретањем пажње“ - Прилог 2 Збирног мишљења (прилог од 2.1. до 2.9.);
  c)    мишљење о Годишњем ревизорском извјештају о главним налазима и препорукама за 2019. годину - Прилог 2 Збирног мишљења (прилог 2.10)
 1. Дом народа обавезује руководство 44 институције БиХ, чије је финансијско пословање у 2019. години оцијењено ревизорским „позитивним мишљењем са скретањем пажње“, на предузимање свих потребних мјера из надлежности сваке институције посебно, како би се избјегле даље посљедице појава на које је ревизија скренула пажњу при истицању предмета у „позитивном мишљењу“, а посебно да такви налази ревизије не прерасту у будуће теже квалификације.
 2. Дом народа усваја предложене закључке Комисије за 9 институција БиХ, садржане у појединачним комисијским мишљењима за сваку институцију БиХ, а чији су ревизорски извјештаји финансијског пословања за 2019. годину били предмет детаљне комисијске анализе - Прилог 2. Збирног мишљења (прилог од 2.1. до 2.9.).
 3. Дом народа усваја мишљење о Годишњем ревизорском извјештају о главним налазима и препорукама за 2019. годину - Прилог 2 Збирног мишљења (прилог 2.10).
 4. Дом народа тражи од Савјета министара БиХ да најкасније до 31.03.2021. размотри ревизорске извјештаје за 2019. годину Министарства одбране БиХ, Министарства иностраних послова БиХ, Министарства безбједности БиХ, Министарства правде БиХ, Института за метрологију БиХ, Регулаторне агенције за комуникације БиХ, Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ и Агенције за надзор над тржиштем БиХ, те да успостави одговарајући надзор над реализацијом ових закључака.

Усвојен је Годишњи ревизорски извјештај о главним налазима и препорукама за 2019. годину, чији је подносилац Канцеларија за ревизију инситуција БиХ. Уз Годишњи ревизорски извјештај, Дом је усвојио сљедеће закључке:

 1. Дом народа ПСБиХ тражи од Савјета министара БиХ и Министарства финансија и трезора БиХ да пажљиво размотре главне налазе и препоруке системског карактера, који су наведени у Годишњем ревизорском извјештају о главним налазима и препорукама за 2019. годину, те да до 30. 06. 2021. године сачине програм мјера за њихово отклањање.
 2. Дом народа ПСБиХ тражи од Министарства финансија и трезора БиХ да са програмом мјера за отклањање уочених недостатака упозна Комисију за финансије и буџет Дома народа ПСБиХ и Канцеларију за ревизију институција БиХ најкасније до 31. 07. 2021. године.

Усвојен је Извјештај о додијељеном текућем гранту „Суфинансирање пројеката невладиних организација у области превенције HIV-а и туберкулозе у Босни и Херцеговини за 2018. годину, чији је подносилац Министарство цивилних послова БиХ.

Ради недостатка ентитетске већине, на усаглашавање Колегијуму Дома упућен је Извјештај о раду Правобранилаштва Босне и Херцеговине за 2019. годину.

Дом није усвојио Извјештај о намјенском утрошку грант средстава у области науке и културе за 2018. годину, чији је подносилац Министарство цивилних послова БиХ.

Дом није усвојио сљедеће делегатске иницијативе:

 • Делегатску иницијативу Дениса Бећировића којом се задужује Савјет министара БиХ да у року од шест мјесеци од дана усвајања ове иницијативе у Дому народа ПСБиХ, у сарадњи с надлежним органима власти, припреми и у парламентарну процедуру упути Закон о заштити воде за људску потрошњу у Босни и Херцеговини;
 • Делегатску иницијативу Дениса Бећировића којом се задужује Савјет министара БиХ да, најкасније у року од 45 дана од дана усвајања ове иницијативе у Дому народа ПСБиХ, припреми и у парламентарну процедуру достави цјеловиту анализу о успостављеним паралелним везама Републике Србије и босанскохерцеговачког ентитета РС, с посебним освртом на поштивање независности, суверенитета и територијалног интегритета државе Босне и Херцеговине;
 • Делегатску иницијативу Дениса Бећировића којом Дом народа ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од шест мјесеци од дана усвајања ове иницијативе, припреми и у парламентарну процедуру упути Стратегију превенције геноцида у Босни и Херцеговини.

Дом народа дао је сагласност за ратификацију:

 • Споразума о гранту између Босне иХерцеговине и Европске инвестиционе банке, Заједнички европски фонд за Западни Балкан /WB-IG-02-BIH-TRA-06, „Медитерански коридор CVC: Босна и Херцеговина – путна интерконекција са Хрватском, поддионица I Тарчин – Иван“;
 • Уговора о зајму (Gr CF2 W2 – Пројекат енергетске ефикасности у јавним зградама Сарајево) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој;
 • Уговора о зајму (Gr CF2 W2 – Пројекат енергетске ефикасности у јавним зградама Сарајево) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој који се односи на инвестициони грант из Регионалног програма енергетске ефикасности за Западни Балкан (РЕЕП);
 • Споразума о гранту и Амандман 7. на Уговор о финансирању од 27. 02. 2006. године између KfW-а, Франкфурт на Мајни (КфW) и Босне и Херцеговине коју представља Савјет министара Босне и Херцеговине (прималац) у износу од 5.000.000,00 евра за пројекат Ублажавање утицаја COVID–19 на мирко, мала и средња предузећа (МИЦМСМЕ) путем Европског фонда за Босну и Херцеговину (ЕФБХ), потписан 27. октобра 2020. године и 29. октобра 2020. године у Сарајеву и Франкфурту на Мајни. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу