MENI
15.3.2023.

Заказана 3. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине др Никола Шпирић сазвао је 3. сједницу Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за уторак, 28. март 2023. године са почетком у 11 часова.

За сједницу је предложен сљедећи дневни ред:     

У складу са чланом 155. Пословника, на почетку сједнице, а прије расправе о дневном реду, делегатима ће бити омогућено постављање питања у усменој форми.

 1. Усвајање Записника са 2. сједнице Дома народа Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Извјештај о постизању идентичног текста Приједлога закона о измјенама Закона о акцизама у Босни и Херцеговини, достављен од Заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за усаглашавање текста Приједлога закона о измјенама Закона о акцизама у Босни и Херцеговини, број: 01,02-02-1-298/22 од 14. 09. 2022;   
 3. Извјештај о постизању идентичног текста Закона о допунама Закона о порезу на додату вриједност, достављен од Заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за усаглашавање текста Приједлога закона о допунама Закона о порезу на додату вриједност, број: 01,02-02-1-378/22од30. 08. 2022;
 4. Приједлог закона о допуни Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговин (прво читање) предлагач: Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, број: 01-02-1-1904/21 од 09. 06. 2022;
 5. Приједлог закона о допуни Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (прво читање) предлагач: Представнички дом, број: 01-02-1-687/22 од 29. 07. 2022;
 6. Приједлог закона о допуни Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Представничкидом Парламентарне скупштине БиХ, број: 02-02-1-818/22 од 29. 07.2022;
 7. Приједлог закона о измјени Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Представничкидом Парламентарне скупштине, број: 01-02-1-2236-1/21 од 29. 04.2022, самишљењем Уставноправне комисије Дома народа Парламентарне скупштине БиХ;
 8. Извјештај о финансијском пословању БХРТ-а за 2021. годину и Финансијски план БХРТ-а за 2022. годину са пратећим мјерама и ефектима тих мјера, број: 01,02-29-904/22 од 08. 06. 2022;
 9. Извјештај о реализацији програма БХРТ-а за 2021. годину  и Програмски планови БХРТ-а за 2022. годину, број: 01,02-29-903/22 од 08. 06. 2022;
 10. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције Босне и Херцеговине за 2020. годину, број: 01,02-50-18-1684/21 од 31. 08. 2021;
 11. Извјештај о финансијској ревизији извршења буџета институција Босне и Херцеговине за 2021. годину, подносилац: Канцеларијаза ревизију институција БиХ, број: 01-16-9-1819/22 од 15. 11. 2022;
 12.  Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: Праћење реализације препорука ревизије учинка „Управљање имовином и трошковима смјештаја у дипломатско-конзуларним представништвима у БиХ“, подносилац: Канцеларијаза ревизију институција БиХ, број: 02/3-16-10-954/22 од 16. 06. 2022;
 13. Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: Праћење реализације препорука ревизије учинка „Управљање царинским терминалима“, подносилац: Канцеларијаза ревизију институција БиХ, број: број: 02/3-16-10-955/22 од 16. 06. 2022;
 14. Извјештај о извршењу Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2021. годину, достављен од Предсједништва БиХ, број: 01,02-16-1-1990/22 од 06.12.2022;
 15. Извјештај о примјени Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама Босне и Херцеговине за 2021. годину, подносилац: Министарство правде БиХ, број: 01,02-50-18-1514/22 од 14. 09. 2022;
 16. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2021. годину, број: 01,02-50-18-863/22 од 02. 06.2022;
 17. Извјештај о раду Правобранилаштва БиХ за 2021. годину, број: 01,02-50-18-1579/22 од 27. 09. 2022;
 18. Извјештај о заштити личних података у Босни и Херцеговини за 2021. годину, број: 01,02-04-1-1147/22 од 18. 07. 2022;
 19. Информација о расподјели и коришћењу средстава текуће резерве за период I – XII 2021. године, подносилац: Министарство финансија и трезора БиХ, број: 01,02-16-1-1400/22 од 24. 08. 2022; 
 20. Давање сaгласности за ратификацију Уговорао зајму (GrCF W2 – Јавни превоз Сарајево e-Mobility) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, ради давања сагласности за ратификацију. Уговор је потписан 12. априла 2022. у Сарајеву, а потписао га је,у име Босне и Херцеговине,Вјекослав Беванда, министар финанција и трезора БиХ, број: 01,02-21-1-1338/22 од 10. 08. 2022;
 21.  Давање сагласности за ратификацију Споразумао сарадњи између Босне и Херцеговине и Судске администрације Норвешке,који се односи на финансирање пројеката у корист правосуђа у Босни и Херцеговини. Споразум је потписан 13. маја 2022. у Сарајеву, а потписао га је,у име Босне и Херцеговине, Халил Лагумџија, предсједник Високог судског и тужилачког савјета БиХ,број: 01,02-21-1-1337/22 од 10. 08. 2022;
 22. Давање сагласности за ратификацију Амандмана број 3 на Уговор о финан-сирању закључен од и између Европске инвестиционе банке (банка) и Босне и Херцеговине (зајмопримац) и Републике Српске (ентитет) дана 22. септембра 2010. године, са накнадним измјенама (Уговор о финансирању) – Водовод и канализација у РС-у (FI 25.741 – SERAPIS 2008-0556), број: 01,02-21-1-1449/22, од 31. 08. 2022;
 23. Давање сагласности за ратификацију Амандмана број 4 на Уговор о финан-сирању закључен од и између Европске инвестиционе банке (банка) и Босне и Херцеговине (зајмопримац) и Федерације Босне и Херцеговине (ентитет) дана 15. јула 2008. године у Сарајеву и дана 18. августа 2008. године у Луксембургу, са накнадним измјенама (Уговор о финансирању) – Водовод и канализација у ФБиХ (FI 24.569 – SERAPIS 2006-0272), број: 01,02-21-1-1450/22 од 31. 08. 2022;
 24. Давање сагласности за ратификацију Амандмана број 1 на Уговор о финансирању Модернизација путева Федерације Босне и Херцеговине (FI br. 82.137 – SERAPIS 2012-0418) закључен од и између Европске инвестиционе банке (банка) и Босне и Херцеговине (зајмопримац) 26. јануара 2016. године у Сарајеву и 23. фебруара 2016. године у Луксембургу (Уговор о финансирању), број: 01,02-21-1-1468/22 од 05. 09. 2022;
 25. Давање сагласности за ратификацију Амандмана број 2 на Уговор о финансирању закључен од и између Босне и Херцеговине (зајмопримац), Републике Српске и Европске инвестиционе банке (банка) дана 27. децембра 2016. године у Сарајеву и 29. децембра 2016. године у Луксембургу и Бањој Луци и измијењен 2. децембра 2019. године  - Пројекат Болнице у РС/Б (Уговор о финансирању) (FI 31.526– SERAPIS 2010-0049),број: 01,02-21-1-1469/22 од 05. 09. 2022;
 26. Давање сагласности за ратификацију Амандмана на Оквирни споразум о зајму за Пројекат регионалног водоснабдијевања „Плава вода“, закључен 16. маја 2018. године између Развојне банке Савјета Европе и Босне и Херцеговине ЛД 1890 (2016) потписан дана 25. априла 2022. године у Паризу и 27. априла 2022. године у Сарајеву, број: 01,02-21-1-1502/22 од 12. 09. 2022;
 27. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зајму (Пројекат отпорности и конкурентности пољопривреде) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој, број: 01,02-21-1-1621/22 од 07. 10. 2022;
 28. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зајму (Пројекат унапређења здравственог система) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој, број: 01,02-21-1-1801/22 од 11. 11. 2022;
 29. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зајму (Пројекат модернизације водних и санитарних услуга) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој, број: 01,02-21-1-348/23, од 14. 02. 2023;
 30. Давање сагласности за ратификацију Споразума о гранту за Траст фонд једног донатора за Пројекат модернизације водног и санитарног сектора за Босну и Херцеговину (Пројекат модернизације водних и санитарних услуга) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој у улози администратора Траст фонда једног донатора за Пројекат модернизације водног и санитарног сектора за Босну и Херцеговину, број: 01,02-21-1-417/23 од 20. 02. 2023;
 31. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Краљевине Тајланд о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, број: 01,02-21-1-1503/22 од 12. 09. 2022;
 32. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске о обављању доходовне дјелатности издржаваних чланова особља дипломатских мисија и конзуларних канцеларија, број: 01,02-21-1-1561/22 од 22. 09. 2022;
 33. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговинеи Европске уније о учешћу Босне и Херцеговине у „Креативној Европи“, програму Европске уније за културни и креативни сектор, број: 01,02-21-1-1564/22 од 23. 09. 2022;
 34. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије о начину финансирања и израде пројектно-техничке документације, вођење управних поступака за процјену утицаја на животну средину, издавање локацијских услова, сагласности и грађевинске дозволе за пројекат „Хидротехнички и багерски радови на уређењу критичног сектора за пловидбу – Ушће Дрине и Саве“, број: 01,02-21-1-1901/22 од 1. 12. 2022;
 35. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и влада осталих чланица Иницијативе за спремност и превенцију катастрофа у Југоисточној Европи о аранжманима земаље домаћина за Секретаријат Иницијативе за спремност и превенцију катастрофа у Југоисточној Европи,  број: 01,02-21-1-2006/22 од 07. 12. 2022;
 36. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске о узајамној заштити и размјени тајних података који се односе на Споразум из области одбрамбене индустрије, број: 01,02-21-1-2036/22 од 09. 12. 2022. (крај) 

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу