MENI

Vijeće nacionalnih manjina BiH

PREDSJEDATELJ:

Fafulić, Mujo

PRVA ZAMJENICA PREDSJEDATELJA:

Jovanović, Todorka

DRUGA ZAMJENICA PREDSJEDATELJA:

Džolan, Violeta

ČLANOVI: Bobrek, Miroslav
Ebner, Davor
Grin, Ernest
Hemun, Mihal
Kotjelnikov, Igor
Kuvač, Velibor
Mićin, Saša
Mustagrudić, Skender
Piotrovski, Dejan
Rover, Franjo
Sokoli - Begović, Zamire
Štefek, Danijel
Tešić, Dragica
Varan, Hakan
Vaško, Željko
KONTAKT

 

Nadležnosti

Prema Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 12/03, 76/05 i 93/08), Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine definirano je kao posebno savjetodavno tijelo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koje daje mišljenja, savjete i prijedloge Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine o svim pitanjima koja se tiču prava, položaja i interesa nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

Prema odredbama toga zakona, Vijeće nacionalnih manjina BiH može delegirati stručnjake za rad ustavnopravnih povjerenstava i Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH kada ona raspravljaju o pravima, položaju i interesima nacionalnih manjina.

Zakonom su utvrđena prava i obveze pripadnika nacionalnih manjina u BiH te obveze tijela vlasti u BiH da poštuju i štite, čuvaju i razvijaju etnički, kulturni, jezični i vjerski identitet svakog pripadnika nacionalne manjine u BiH koji je državljanin BiH. Zaštita nacionalnih manjina i prava i sloboda tih manjina sastavni je dio međunarodne zaštite ljudskih prava i sloboda. Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe izravno se primjenjuje i sastavnim je dijelom pravnog sustava BiH.

Zakonom su priznate sljedeće nacionalne manjine u BiH: Albanci, Austrijanci, Crnogorci, Česi, Talijani, Židovi, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Romi, Rumunji, Rusi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Turci i Ukrajinci.

Odlukom o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 38/06), koja je usvojena u travnju 2006. godine, Parlamentarna skupština BiH propisala je da Vijeće nacionalnih manjina BiH čini po jedan predstavnik svake nacionalne manjine iz članka 3. Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina.

Parlamentarna skupština BiH odlukom imenuje članove Vijeća nacionalnih manjina, na prijedlog Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, koje je, u fazi izbora kandidata, dužno savjetovati se s udrugama nacionalnih manjina ili drugim nevladinim organizacijama.

Treći saziv Vijeća nacionalnih manjina BiH imenovan je odlukom Zastupničkog doma na sjednici održanoj 27. lipnja 2022. i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na sjednici održanoj 27. srpnja 2022. (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/22).

Tom odlukom obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, na prijedlog Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, u Vijeće nacionalnih manjina BiH imenovani su: Zamire Sokoli-Begović (Albanka), Davor Ebner (Austrijanac), Skender Mustagrudić (Crnogorac), Željko Vaško (Čeh), Franjo Rover (Talijan), Ernest Grin (Židov), Saša Mićin (Mađar), Todorka Jovanović (Makedonka), Velibor Kuvač (Nijemac), Dejan Piotrovski (Poljak), Mujo Fafulić (Rom), Violeta Džolan (Rumunjka), Igor Kotjelnikov (Rus), Mihal Hemun (Rusin), Danijel Štefek (Slovak), Dragica Tešić (Slovenka), Hakan Varan (Turčin) i Miroslav Bobrek (Ukrajinac).

Na konstituirajućoj sjednici trećeg saziva Vijeća nacionalnih manjina BiH, koja je održana 16. studenog 2022., za predsjedatelja Vijeća nacionalnih manjina BiH izabran je predstavnik romske nacionalne manjine Mujo Fafulić, za prvu zamjenicu predsjedatelja predstavnica makedonske nacionalne manjine Todorka Jovanović, a za drugu zamjenicu predsjedatelja predstavnica rumunjske nacionalne manjine Violeta Džolan.

Na temelju suglasnosti Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, Vijeće nacionalnih manjina BiH u drugom sazivu je na 4. sjednici, održanoj 27. prosinca 2013., usvojilo Poslovnik Vijeća nacionalnih manjina BiH, kojim se uređuju ustrojstvo, način i metoda rada Vijeća nacionalnih manjina BiH te ostvarivanje prava i dužnosti članova Vijeća, kao i druga pitanja bitna za rad Vijeća nacionalnih manjina BiH.

Parlamentarna skupština BiH, na sjednici Zastupničkog doma održanoj 3. veljače 2021. i na sjednici Doma naroda održanoj 10. veljače 2021., donijela je Odluku o Vijeću nacionalnih manjina BiH, kojom se utvrđuje: sastav Vijeća, postupak izbora i imenovanja članova Vijeća, trajanje mandata, nadležnost Vijeća, ustrojstvo i rad Vijeća te druga pitanja bitna za rad i funkcioniranje Vijeća nacionalnih manjina BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 10/21). Donošenjem ove odluke prestale su važiti: Odluka o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 38/06), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 93/08), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 53/09) i Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 60/14).