MENI

15. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH - Delegatska pitanja

Pitanje postavio/la

Jović, Ivo Miro

Delegat Ivo Miro Jović postavio je sljedeće pitanje Vladi Federacije BiH, Komisiji za očuvanje spomenika i Općini Visoko : „ Komisija za očuvanje spomenika je još u julu 2003. godine donijela Odluku o zaštiti arheološkog područja Mile – Krunidbene i grobne crkve bosanskih kraljeva u Visokom: Šta je do danas urađeno na provođenju ove odluke? „

Majkić, Dušanka

Delegat Dušanka Majkić ponovila je pitanje Vijeću ministara BiH, postavljeno na 10. sjednici Doma naroda, održanoj 4.12.2007., koje glasi: „Molim Vijeće ministara BiH da mi odgovori šta je do sada urađeno s pronalaženjem adekvatnog rješenja pravnog statusa JPNIO „Službeni list“ BiH, Sarajevo.„ Ujedno, delegat Dušanka Majkić postavila je o istoj temi i sljedeća pitanja: 1. „Dokle je došla izrada Zakona o Službenom listu BiH, koji je trebalo da uradi stručna komisija koju je osnovalo Ministarstvo pravde BiH“? 2. „Ako je Vijeće ministara BiH još 2004. godine donijelo Odluku o privremenom preuzimanju osnivačkih prava Službenog lista, zašto na osnovu te odluke nije raspisan konkurs za izbor članova Upravnog odbora“?

Filipović, Ilija

Delegat Ilija Filipović postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: „S obzirom da se Vlada Federacije BiH, prioritete izgradnje dionica Autoputa na Koridoru V c, koje prolaze kroz Federaciju BiH, odlučila utvrđivati svojim pojedinačnim odlukama i definirati opći interes za svaku dionicu, i to čini tako da odlukama definira samo pojedine prioritetne dionice Autoputa na Koridoru Vc: 1. Zašto se to tako radi i da li su takve odluke Vlade FBiH rezultat dogovora s Vijećem ministara BiH ili nekom drugom nadležnom institucijom i kojom? 2. Hoće li Vijeće ministara BiH preduzeti bilo kakve mjere i kada s ciljem sprečavanja namjernog odugovlačenja i očiglednog pokušaja zaustavljanja provođenja i izgradnje projekta Koridora V c od strane Vlade Fedracije BiH na dionicama sa sjeverne granice kroz Posavinu i s južne strane kroz Hercegovinu, kako je to odlučeno za druge dionice unutar Federacije BiH? “

Ivanić, Mladen

Delegat Mladen Ivanić postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH : „Vijeće ministara BiH utvrdilo je obavezu da do 15. februara predloži, u saradnji s vladama entiteta, program zaštite socijalno ugroženih kategorija stanovništva. U javnim nastupima predsjedavajućeg, članova Vijeća i direktora Uprave za indirektno oporezivanje pominjala se mogućnost uvođenja dvije stope PDV - a. Zašto ovaj program kasni i da li će uključivati uvođenje dvije stope PDV - a.“

Koprivica, Zoran

Delegat Zoran Koprivica postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH : „Prije godinu dana, razmatrajući Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2006. godinu, jedan od zaključaka i zahtjeva Ustavnopravne komisije Doma naroda po pitanju zaštite imovine BiH u inozemstvu bio je da se zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno osnuje komisiju koja će izvršiti popis imovine u inozemstvu te o tome sačiniti odgovarajući registar, obavijestiti sve nadležne organe i institucije o zatečenom stanju i problemima, radi preduzimanja odgovarajućih mjera po pitanju čuvanja i zaštite navedene imovine. Evidentno je da u javnosti o tome nema nikakvih povratnih informacija šta je konkretno preduzeto, da li je osnovana komisija i koji su rezultati njenog rada, da li je Pravobranilaštvu BiH dostavljen registar imovine BiH u inozemstvu radi daljnjeg postupanja.“

Tihić, Sulejman

Delegat Sulejman Tihić postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH i Državnoj graničnoj službi : „Zašto na ulazu u BiH, na graničnom prijelazu ne stoji naziv – tabla sa tekstom: „Dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu?“ Naime, imamo table s natpisima Dobrodošli u Republiku Srpsku, Hercegovačko- neretvanski kanton, a nisam vidio natpis Dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu. Zašto? Mislim da treba na svakom graničnom prijelazu na prvom mjestu da stoji: „Dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu“, a tek onda ostale dobrodošlice. “

Ibrahimpašić, Adem

Delegat Adem Ibrahimpašić postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: „Kada će se vratiti u parlamentarnu proceduru Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o carinskoj tarifi koji je prije pet mjeseci poslan, i Zakon i amandmani, na izjašnjavanje Upravi za indirektno oporezivanje? “

Šaraba, Slobodan

Delegat Slobodan Šaraba postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: „Republika Hrvatska je, počev od 1.11.1993., iz sistema HET – a bez ičije saglasnosti i kršeći ranije postignut dogovor počela da preuzima i danas preuzima više električne energije nego što joj pripada po sporazumu zaključenom 1965. godine između Vlade BiH i Hrvatske (tadašnji predsjednik Rude Kolak i Mika Špiljak) – omjer u raspodjeli električne energije tada je bio 78:22 HE. Hidroelektrane na Trebišnjici su o ovom ogromnom problemu za energetski sektor (trenutni dug je preko 150.mil KM prema Elektroprivredi Republike Srpske i Federacije BiH) obavijestile sve nadležne institucije u BiH i međunarodnu zajednicu s obzirom na međunarodni aspekt ovog problema, tražeći da ovo pitanje konačno bude stavljeno na dnevni red Međudržavnog vijeća BiH i Hrvatske. Šta namjerava preduzeti Vijeće ministara BiH da riješi ovo ključno i složeno pitanje i kada će pokrenuti aktivnosti u tom pravcu budući na ogromne štetne posljedice koje su svakog dana veće.“