MENI

42. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

23.6.2010 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 41. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o vojnom grantu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, Provedbenog protokola o finansijskoj pomoći između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Generalštaba Republike Turske i Logističkog provedbenog protokola između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Generalštaba Republike Turske;
 3. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Svete Stolice o dušebrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine;
 4. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o finansiranju i Projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ d.d. Mostar (EPHZHB) za Projekat „Dopunske mjere za Vjetroelektranu 'Mesihovina'“;
 5. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj – Projekat plinofikacije Srednjobosanskog kantona;
 6. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine;
 7. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima, Strazbur, 5. novembra 1992.; 
 8. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti unutrašnje sigurnosti;
 9. Razmatranje davanja saglasnosti za otkazivanje Evropske konvencije o zaštiti arheološke baštine usvojene u Londonu, 6. maja 1969. godine;
 10. Razmatranje Izvještaja o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2009. godini;
 11. Razmatranje Izvještaja o radu Upravnog odbora Izvozno kreditne agencije BiH za 2009. godinu;
 12. Zahtjev delegata Slobodana Šarabe za razmatranje tačke dnevnog reda na sjednici Doma naroda: Utvrđivanje smjernica za djelovanje privremenih delegacija koje, u ime BiH, učestvuju na međunarodnim skupovima (zaduženje Kolegija Doma naroda, broj: 02-50-1-117-42-8/10, od 28.5.2010.);
 13. Razmatranje dopisa UOBHRT po zaključku Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda sa 41. sjednice, održane 10.5.2010.;
 14. Informacije Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine:
  - Liberalizacija viznog režima za Bosnu i Hercegovinu,
  - Nota Ambasade Španije – Predstavljanje Evropske unije u BiH,
  - Provođenje Direktive EU o zaštiti mora – Iskustvo SR Njemačke,
  - Vijeće Evrope – Zasjedanje Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, od 26. do 29. 4.2010. – Izvještaj s dijela sastanka vođenog po hitnom postupku: „Hitna potreba za ustavnim reformama u BiH, 29.4.2010.,
  - Obavještenje o izboru predsjednika Parlamenta Republike Malte,
  - Evropska komisija usvojila prijedlog za bezvizni režim za građane BiH i Albanije,
  - Parlamentarna skupština Vijeća Evrope - Sinopsis sa sastanka održanog 20.5.2010. u Skoplju - dio o BiH,
  - Liberalizacija viznog režima - Sastanak Vijeća EU za unutrašnje poslove i pravdu, 3.6.2010., Luksemburg;
  - Vijeće Evrope – 1085. sastanak Komiteta ministara Vijeća Evrope – Venecijanska komisija – Godišnji izvještaj za 2009. godinu;
  - Vijeće Evrope – Imenovanje Generalnog sekretara Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope;
 15. Razmatranje izvještaja o međunarodnim aktivnostima komisija i parlamentarnih delegacija PSBiH:
  - Izvještaj s Drugog dijela zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za 2010. godinu, Strazbur, od 26. do 30.4.2010.;
  - Zabilješka sa sastanka Vinka Zorića s gđom Marijom-Louisom Beck, predsjednicom Grupe prijateljstva Bundestaga s BiH;
  - Izvještaj sa 8. sastanka predsjednika parlamenata država članica Jadransko-jonske inicijative, 28. i 29. april 2010.
 16. Tekuća pitanja:
  - Pismo Štefana Filea i Olija Rena u vezi s nepostizanjem saglasnosti o Zakonu o popisu stanovništva i domaćinstava u BiH u 2011. godini
  - Pismo Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini u vezi sa Zakonom o zaštiti okoliša.