MENI

12. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

2.4.2008 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predlagač: Predstavnički dom, (prva faza);
 3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine za 2006. godinu, s Izvještajem o radu Upravnog odbora i Stanjem i planom konsolidacije poslovanja;
 4. Razmatranje Izvještaja o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2007. godini;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih zemalja učesnica SEECP, Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu, u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija broj: 1244 o aranžmanima zemlje domaćina za Sekretarijat Vijeća za regionalnu saradnju;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Druge izmjene i dopune Sporazuma o kreditu i finansiranju od 23.11.2004. godine između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Kreditanstalt für Wiedearufbau – Frankfurt na Majni „KfW“ – „Sanacija gradskih vodovoda i kanalizacionih sistema u Bosni i Hercegovini“;
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Mađarske o uspostavljanju Okvirnog programa za finansijsku saradnju;
 8. Razmatranje Informacije o aktivnostima i rezultatima BiH u procesu evropskih integracija;
 9. Razmatranje Dopunjenog okvirnog radnog plana Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda;
 10. Razmatranje izvještaja sa putovanja:

  a)  Izvještaj sa prvog dijela redovnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, Strazbur, 21.-25. januar 2008. godine;

  b)  Izvještaj sa zimskog zasjedanja Parlamentarne skupštine OSCE-a, Beč, 21.-22. februar 2008. godine;

 11. Tekuća pitanja

  a)  Upoznavanje sa informacijom Uprave za indirektno oporezivanje BiH u vezi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine.