MENI

14. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

4.6.2008 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o saradnji u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala, nelegalne trgovine narkoticima, psihotropnim supstancama i prekursorima, ilegalne migracije i ostalih krivičnih djela;
 3. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o readmisiji lica koja nezakonito borave;
 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica o pravilima saradnje koja se odnosi na finansijsku pomoć EZ Bosni i Hercegovini u okviru realizacije pomoći kroz instrumente pretpristupne pomoći (IPA);
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji (BCA) između Bosne i Hercegovine i Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu 2008./2009.;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Budimpeštanskog sporazuma o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja, Budimpešta, 28. april 1977., izmijenjen 26. septembra 1980.;
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, Madrid, 27. juna 1989.;
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju konvencije o zaštiti umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i radiodifuznih organizacija, Rim, 26. oktobar 1961.;
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o zaštiti proizvođača fonograma od nedozvoljenog umnožavanja njihovih fonograma, Ženeva, 29. oktobar 1971.;
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Statuta, Općih principa i Proceduralnih pravila Komisije Codex Alimentarius;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropske socijalne povelje (revidirana), Strazbur, 3. maja 1996. godine;
 12. Razmatranje:
  a) Izvještaja o zvaničnoj posjeti predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Milorada Živkovića i Nike Lozančića Sobranju Republike Makedonije;
  b) Izvještaja o učešću stalne delelgacije PSBiH u PSOSCE-a u nadgledanju izbora u Republici Srbiji, 11. maja 2008.
 13. Tekuća pitanja:
  a) Upoznavanje o dopisu Državne regulatorne agencije za električnu energiju BiH u vezi s Prijedlogom zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.