MENI

18. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

15.9.2008 14:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 17. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, (prva komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 3. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dopune člana 1. Konvencije o zabrani ili ograničenju upotrebe određenih vrsta konvencionalnog naoružanja (CCW);
 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o zaštiti i promoviranju različitosti kulturnih izraza, Pariz, 20. oktobar 2005.;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Aneksa Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju projekta u korist pravosuđa i/ili sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini;
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft – Razvoj sistema vodosnabdijevanja u općini Laktaši;
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Finalnih akata Regionalne konferencije za radio veze za planiranje digitalnog zemaljskog radiodifuznog servisa u dijelovima Regiona 1 i 3, u frekfencijskom opsegu od 174-230 MHz i 470-862 MHz (RRC-06);
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Slovačke Republike o unapređenju i uzajamnoj zaštiti ulaganja;
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovačke;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), potpisane u Vašingtonu D.C. 3. marta 1973. i dopunjene u Bonu 22. juna 1979.;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Granične policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije o provođenju mješovitih patrola uz zajedničku državnu granicu;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Granične policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije o osnivanju zajedničkih radnih skupina za suzbijanje kriminaliteta;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Granične policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije o upućivanju službenika za vezu;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Granične policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije o službenom tranzitu preko državnog područja druge ugovorne strane u cilju postupanja na vlastitom državnom području;
 16. Razmatranje 14. monitoring izvještaja Tajništva Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu: Ispunjavanje obaveza i preuzetih zadataka i provođenje programa o postpristupnoj saradnji (juni 2007. – maj 2008.);
 17. Razmatranje Rezolucije Evropskog parlamenta od 10. jula 2008. godine o dokumentu strategije Komisije za proširenje iz 2007. (2007/2271(INI));
 18. Razmatranje zaključaka Vijeća Evropske unije o zapadnom Balkanu usvojenih na sastanku 22. jula 2008.;
 19. Razmatranje izvještaja sa putovanja:
  -         Izvještaj o sastanku Parlamentarnog komiteta Parlamentarne dimenzije SEI, Chisinau, Moldavija, 26. svibnja 2008.;
  -         Izvještaj sa sastanka Općeg komiteta za ekonomske poslove Parlamentarne skupštine Centralnoevropske inicijative, Prag, 12. juni 2008. godine;
  -         Izvještaj sa trećeg dijela redovnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, Strasbourg, od 23. do 27. juna 2008. godine;
  -         Izvještaj sa 17. godišnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a, Astana (Kazakhstan), 29. juni – 3. juli 2008. godine
  -         Izvještaj sa 69. Rose-Roth seminara Parlamentarne skupštine NATO-a, održanog na Svetom Stefanu, od 24. do 26. jula 2008.;
 20. Tekuća pitanja
  -         Zapisnik sastanka Komisije za vanjske poslove PDPSBiH i Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije DNPSBiH s novoimenovanim ambasadorima BiH, održanog 2.9.2008.;