MENI

19. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

22.10.2008 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o Agenciji za razvoj informacijskog društva Bosne i Hercegovine (ZARID), (prva komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Danske o olakšicama kod izdavanja viza;
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o olakšicama kod izdavanja viza;
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju o institucionalnom okviru za Inicijativu za prevenciju i pripravnost za katastrofe u Jugoistočnoj Evropi;
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o dostavljanju u inostranstvu akata u građanskim i trgovačkim stvarima, Hag, 15. novembar 1965. godine;
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o pribavljanju u inostranstvu dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima, Hag, 18. mart 1970. godine;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine koju predstavlja Ministarstvo civilnih poslova i Komonvelta Australije koju predstavlja Ministarstvo zdravlja, vezano za određena prava korištenja AR-DRG sistema klasifikacije;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola iz Kartagene o biosigurnosti Konvencije Ujedinjenih nacija o biološkoj raznolikosti;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske za 2007. godinu na osnovu instrumenta za pretpristupnu pomoć – Komponenta II Prekogranična saradnja;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije za 2007. godinu na osnovu instrumenta za pretpristupnu pomoć – Komponenta II Prekogranična saradnja;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u vezi sa nacionalnim programom za 2007. godinu u sklopu instrumenta za pretpristupnu pomoć – Komponenta za pomoć u tranziciji i izgradnji institucija;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu, finansiranju i projektu između KfW Frankfurt am Main i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora, Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar (EP HZHB) – Sanacija hidroelektrane Rama;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o izmjenama i dopunama br. 1 Ugovora o zajmu od 1. avgusta 2006. između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj – Projekat upravljanja zračnim saobraćajem;
 20. Razmatranje rang liste kandidata za člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz reda ostalih (Rang lista Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH);
 21. Razmatranje dopisa Radio-televizije Bosne i Hercegovine o aktuelnoj situaciji u Radio-televiziji Bosne i Hercegovine, prijemni broj: 01,02-50-3-1050/08, od 15.09.2008. godine (Dopis Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-50-1-24-19-1/08 od 24.09.2008. godine);
 22. Razmatranje dopisa predsjedavajućeg Parlamenta Republike Moldavije u vezi uspostavljanja interparlamentarne radne grupe u jugoistočnoj Evropi, (Dopis Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-50-1-24-18-4/08 od 03.09.2008.);
 23. Informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH o zasjedanju Komiteta za vanjske poslove Evropskog parlamenta (AFET), 6. i 7. 10. 2008. godine;
 24. Tekuća pitanja
  - Zabilješka sa zajedničkog sastanka Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH sa  novoimenovanim ambasadorima Bosne i Hercegovine, održanog 11.9.2008.godine;