MENI

21. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

22.1.2009 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 20. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o Agenciji za razvoj informacionog društva Bosne i Hercegovine (ZARID), (prva komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 3. Razmatranje prijedloga zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine, (prva komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, (prva komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Hašemitske Kraljevine Jordan;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine;
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropskog ugovora o glavnim unutrašnjim plovnim putevima od međunarodnog značaja (AGN);
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Akata XXIII Kongresa Svjetskog poštanskog saveza, Bukurešt 2004.;
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Mađarske u vezi sukcesije bilateralnih međunarodnih ugovora zaključenih između Federativne Narodne Republike Jugoslavije/Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Mađarske;
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Nota Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o reviziji sukcesije bilateralnih sporazuma zaključenih između bivše SFRJ i Kraljevine Norveške;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kulturnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropske konvencije o zaštiti arheološke baštine (revidirana) iz 1992. godine;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine, Pariz, 2. novembra 2001. godine;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Okvirne konvencije Vijeća Evrope o vrijednosti kulturne baštine za društvo, Faro, 27. oktobra 2005. godine;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Pariz, 19. oktobra 2005. godine;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu Globalnog fonda za okoliš između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj kao Agencije za implementaciju sredstava Globalnog fonda za okoliš – Projekat upravljanja Neretvom i Trebišnjicom;
 17. Razmatranje aktuelne situacije u Radio-televiziji Bosne i Hercegovine, (Dopisi Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-50-1-24-19-1/08 od 24.09.2008. godine i 02-50-1-24-5/08 od 29.10.2008. godine, dopisi predsjedavajućeg Upravnog odbora BHRT, prijemni broj: 01-50-3-1073/08 od 22.09.2008 i 02-50-3-1073/08 od 31.12.2008., dopis člana UO BHRT, Ahmeda Žilića, prijemni broj: 01/5-50-3-1073-1/08 od 23.09.2008., i Zaključci Predstavničkog doma PS BiH);
 18. Razmatranje izvještaja i akata Ministarstva inostranih poslova BiH:
  -    Najava posjete predsjednika Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, g. Maria de Puig BiH;
  -    Pismo predsjedavajućeg Narodnog sobranja Republike Bugarske sa Završnom Deklaracijom regionalnog programa Bugarske političke škole;
  -    Informacija o sastanku Vijeća EU za opće poslove i vanjske odnose, 8. i 9.12.2008. u Briselu;
  -    Pismo Predsjednika Parlamenta Republike Grčke;
 19. Razmatranje izvještaja o aktivnostima Stalne delegacije Parlamentarne skupštine BiH pri Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope u 2008. godini;
 20. Razmatranje izvještaja o međunarodnim aktivnostima komisija i delegacija PS BiH:
  -   Izvještaj s godišnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Centralnoevropske incijative, Kišinjev, Moldavija, 18. novembar 2008.;
  -   Informacija o radnoj posjeti članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Češkoj Republici, 12.-14.11.2008.;
  -   Informacija o radnoj posjeti članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske, 25.-28.11.2008.;
  -   Izvještaj sa službenog putovanja u Kuvajt – Učešće na trećoj globalnoj konferenciji parlamentaraca o borbi protiv korupcije, 17.-20.11.2008.;
  -   Izvještaj s Trećeg plenarnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Mediterana, Monako, 13.-15. novembar 2008.;
  -   Izvještaj sa regionalnog okruglog stola ''Odnos između parlamenata i javnih revizorskih institucija”, Skoplje, 12. i 13. 12. 2008. godine;
  -   Izvještaj o zvaničnoj posjeti izaslanstva Zastupničkog doma PS BiH Parlamentu Bjelorusije 7.-10. 12. 2008. godine;
 21. Razmatranje Prijedloga izvještaja o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PS BiH, za 2008. godinu;
 22. Razmatranje Prijedloga orijentacionog plana rada Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PS BiH za 2009. godinu;
 23. Tekuća pitanja.
  -     Molba Sektora za međunarodne odnose i protokol  za dostavljanje okvirnog pregleda međunarodnih aktivnosti Komisije u 2009.