MENI

26. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

18.5.2009 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 25. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o zaštiti domaće proizvodnje u okviru Sporazuma CEFTA (druga komisijska faza), predlagač: Predstavnički dom  PSBiH;
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, prva komisijska faza, predlagač: Vijeće ministara BiH;
 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola protiv nezakonite proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem, njegovim dijelovima, komponentama i municijom, kojim se dopunjava Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminala;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore o provođenju zajedničkih patrola uz zajedničku državnu granicu;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije o raedmisiji lica koja iregularno borave;
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Prvog amandmana uz Sporazum o zajmu potpisan 25. jula 2002. godine između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Kraljevine Španije, koju zastupa Ured kreditnog instituta – Finansiranje sistema vodosnabdijevanja u općini Olovo;
 8. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2008. godinu;
 9. Razmatranje Izvještaja o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2008. godinu;
 10. Razmatranje izvještaja i informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH:
  -       Informacija o sastanku Komiteta za vanjske poslove Evropskog parlamenta (AFET), Brisel, 31. 3. 2009.;
  -       Izvještaj o posjeti ministra vanjskih poslova BiH Svena Alkalaja Republici Hrvatskoj;
  -       Izvještaj o posjeti Salija Beriše, predsjednika Vijeća ministara Republike Albanije;
  -       Informacija o liberalizaciji viznog režima – pismo osam ministara zemalja-članica EU upućeno Komisiji EU, odnosno predsjedavajućem Vijeća EU, u vezi s liberalizacijom viznog režima za zemlje zapadnog Balkana;
  -       Informacija o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH;
  -       Informacija o plenarnom zasjedanju Evropskog parlamenta – usvajanje rezolucija o Zapadnom Balkanu i BiH;
 11. Razmatranje izvještaja o međunarodnim aktivnostima parlamentarnih komisija i delegacija PSBiH:
  -       Izvještaj s parlamentarnog seminara „Vize i upravljanje granicama“, Brisel, od 31.3. do 1.4.2009.;
  -       Zabilješka sa sastanka Beriza Belkića i Ilije Filipovića sa Monitoring timom Sekretarijata Vijeća Evrope;
  -       Izvještaj sa sastanaka Komiteta za kulturu, nauku i obrazovanje (Pariz, 10. marta 2009.) i Komiteta za pravne poslove i ljudska prava (Berlin, 23. i 24. marta 2009.) Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope;
  -       Izvještaj sa 120. zasjedanja Skupštine Interparlamentarne unije, održanog u Adis Abebi, od 5. do 10. aprila 2009.
  -       Zabilješka sa sastanka članova Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH s delegacijom Zajedničke komisije za evropske poslove Parlamenta Irske, održanog u Sarajevu, 4. 3. 2009.;
  -       Izvještaj sa 11. međuparlamentarnog sastanka Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH s delegacijom Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama Jugoistočne Evrope, održanog u Briselu, 20. i 21. 1. 2009.;
 12. Tekuća pitanja.