MENI

28. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

9.7.2009 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1.  Usvajanje Zapisnika 27. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konkurenciji (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH (prva komisijska faza), predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigracije, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine BiH;
 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma izmedu Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnim putovanjima državljana;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma izmedu Vijeća ministara BiH i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2006. godini;
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Zasebnog aranžmana izmedu Frankfurta na Majni i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarsryo finansija i trezora BiH, kao i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federaino ministarstvo finansija, i Republike Srpske, koju zastupa Ministarstvo finansija  za zamjenu duga 2;
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o zaštiti i korištenju prekograničnog vodotoka i međunarodnih jezera, Helsinki, 17. marta 1992. godine;
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatka na Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Holandije o Programu za saradnju s tržištima u nastajanju (PSOM);
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o klauzulama o radu (javni ugovori), broj: 94 iz 1949. godine, i Preporuke o klauzulama o radu (javni ugovori), broj: 84 iz 1949. godine, Međunarodne organizacije rada;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o radu na nepuno radno vrijeme, broj: 175 iz 1994. godine, i Preporuke o radu na nepuno radno vrijeme, broj: 182 iz 1994. godine, Međunarodne organizacije rada;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o sigurnosti i zdravlju u rudnicima, broj: 176 iz 1995. godine, i Preporuke o sigurnosti i zdravlju u rudnicima, broj: 183 iz 1995. godine, Međunarodne organizacije rada;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o radu kod kuće, broj: 177 iz 1996. godine, i Preporuke o radu kod kuće broj: 184 iz 1996. godine, Međunarodne organizacije rada;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o privatnim agencijama za zapošljavanje, broj: 181 iz 1997. godine, i Preporuke o privatnim agencijama za zapošljavanje, broj: 188 iz 1997. godine, Međunarodne organizacije rada;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o zaštiti materinstva, broj: 183 iz 2000. godine, i Preporuke o zaštiti materinstva, broj: 191 iz 2000. godine, Međunarodne organizacije rada;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o sigurnosti i zdravlju u poljoprivredi, broj: 184 iz 2001. godine, i Preporuke o sigurnosti i zdravlju u poljoprivredi, broj: 192 iz 2001. godine, Međunarodne organizacije rada;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije Međunarodne organizacije rada o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana), broj: 185 iz 2003. godine.;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o radu u ribolovu, broj: 188 iz 2007. godine, i Preporuke o radu u ribolovu broj: 199 iz 2007. godine;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu na moru (MLC) iz 2006. godine;
 20. Razmatranje Izvještaja o radu Upravnog odbora RTV BiH za 2007. i 2008. godinu i Izvještaja o radu RTV BiH za 2008. godinu;
 21. Razmatranje Rang-liste kandidata za člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskig servisa BiH iz srpskog naroda (Dopis Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01-50-1687-1/09, od 15.6.2009.);
 22. Razmatranje informacije Ministarstva vanjskih poslova BiH o stanju i razvoju DKP mreže Bosne i Hercegovine (Dopis Ministarstva vanjskih psolova broj: 10/1-1-2-05-5992-3/09, od 11.06.2009.);
 23. Razmatranje izvještaja i informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH:
  -­        Nacrt 15. monitoring izvještaja Vijeća Evrope;
  -­        Sastanak Vijeća EU za opće poslove i vanjske odnose, 18. i 19.5.2009., u Briselu;
  -­        Protestna nota Republike Hrvatske;
  -­        Parlamentarna saradnja BiH i Maroka;
  -­        Sastanak Vijeća EU, 15. juni 2009., Brisel;
  -­        Preliminarna analiza izbora za Evropski parlament;
  -­        Informacija Misije BiH pri EU u Briselu o odnosima između BiH i EU;
 24. Razmatranje izvještaja o međunarodnim aktivnostima komisija i parlamentarnih delegacija PSBiH:
  -­        Izvještaj s godišnje ekonomske konferencije Parlamentarne skupštine OSCE-a „Svjetska finansijska kriza“, Dablin, 27. i 28. maj 2009.;
  -­        Izvještaj o posjeti Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Republici Estoniji, 18. i 19. maj 2009.;
  -­          Izvještaj o posjeti Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora, obavljenoj 16.3.2009.
 25. Tekuća pitanja.
  -­        Upoznavanje sa Izvještajem Ustavnopravne komisije Doma naroda o obustavljanju postupka za autentično tumačenje člana 7. stav (2) Zakona o slobodnim zonama u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 3/02 i 13/03);
  -­        Upoznavanje sa Izvještajem Ustavnopravne komisije Doma naroda o obustavljanju postupka za autentično tumačenje člana 23. Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 78/05);