MENI

41. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

10.5.2010 14:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 40. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o zaštiti topografije integriranog kola (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 4. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u vezi s multikorisničkim programom 2B, za projekte koji zahtijevaju Sporazum o finansiranju u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć u 2008. godini;
 5. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazum o finansiranju između BiH i Komisije Evropskih zajednica u vezi s horizontalnim programom o nuklearnoj sigurnosti i zaštiti od zračenja, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć u 2008. godini;
 6. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke – Kredit Investiciono-razvojne banke Republike Srpske za mala i srednja preduzeća;
 7. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) – Poboljšanje pristupa finansijskim projektima za mala i srednja preduzeća;
 8. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjenama Sporazuma o međusobnom izvršavanaju sudskih odluka u krivičnim stvarima;
 9. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izmjenama i dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima;
 10. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Konvencije o zabrani kasetne municije, Oslo, 3. 12. 2008.;
 11. Razmatranje Izvještaja o radu Vijeća ministara BiH za 2009. godinu u dijelu nadležnost Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH:
  - Ministarstva vanjskih poslova BiH,
  - Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine,
  - Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa  BiH,
  - Ureda za veterinarstvo BiH,
  - Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, i
  - Agencije za nadzor nad tržištem BiH,
  - Agencije za poštanski saobraćaj BiH.
 12. Razmatranje Izvještaja o aktivnostima na Projektu „Autoput na Koridoru Vc“ i Plana narednih aktivnosti (Zaduženje Doma naroda sa 44. sjednice, održane 9. i 19.4.2010.)
 13. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2009. godinu;
 14. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju BHRT-a za 2009. godinu;
 15. Razmatranje dopisa Upravnog odbora Radio-televizije BiH u vezi  sa isključenjem srednjotalasnog odašiljača u Donjem Moštru (na osnovu zaduženja Kolegija Doma naroda PS BIH, broj: 02-50-1-17-40-5/10, od 30.3.2010.)
 16. Godišnji izvještaj Ministarstva vanjskih poslova BiH o zaključenim međunarodnim ugovorima i stanju međunarodnih ugovora koji su u postupku ratifikacije;
 17. Informacije Ministarstva vanjskih poslova BiH:
  - Informacija o liberalizaciji viznog režima za Bosnu i Hercegovinu;
  - Evropski parlament – prijedlog Rezolucije o situaciji u Bosni i Hercegovini;
  - Izvještaj Doris Pack na AFET-u - Rezolucija o BiH;
  - Ratifikacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH;
 18. Razmatranje izvještaja o međunarodnim aktivnostima komisija i parlamentarnih delegacija PSBiH:
  - Izvještaj o zvaničnoj posjeti predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH,  Milorada Živkovića, zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH, Beriza Belkića i poslanika u Predstavničkom domu PSBiH, Vinka Zorića, Parlamentu Finske;
 19. Tekuća pitanja:
  - Upoznavanje sa dopisom Upravnog odbora Radiotelevizije BiH o Planovima i ciljevima BHRT-a u području prijenosa i emitovanja programa u periodu 2010. – 2012. godina;
  - Upoznavanje sa dopisom Odbora Javnog radiotelevizijskog sistema BiH u vezi isteka mandata članova Odbora Javnog radiotelevizijskog sistema BiH;
  - Zabilješka sa sastanka članova Kolegija Doma naroda, Komisije za vanjske poslove  Predstavničkog doma  i Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine promet i veze Doma naroda s delegacijom Komisije za vanjske poslove Donjeg doma Parlamenta Republike Italije.