MENI

39. sjednica Neovisnog odbora

13.12.2017. 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 38. sjednice Neovisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvješća sa sastanka članova Neovisnog odbora sa ministrom sigurnosti BiH;
  3. Razmatranje informacija dostavljenih od Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, Granične policije BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u vezi sa zaključcima Neovisnog odbora sa 37. sjednice;
  4. Razmatranje Informacije Državne agencije za istrage i zašitu BiH, broj: I-16-11-04-1-537-9/16 od 27.11.2017.godine;
  5. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za provođenje procedure odabira kandidata na pozicije ravnatelja i zamjenika ravnatelja policijskih tijela Bosne i Hercegovine i utvrđivanje teksta Javnog natječaja;
  6. Razmatranje prijedloga Plana rada Neovisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao neovisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2018. godinu;
  7. Razmatranje Nacrta Zakona o policijskim službenicima BiH u kontekstu zaključaka Neovisnog odbora sa 32. sjednice;
  8. Tekuća pitanja