MENI

31. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

18.2.2008 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika sa 30. sjednice, održane dana, 5.2.2008. godine;
  2. Prijedlog zakona o nezavisnim i nadzornim organima policijske strukture Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, (Usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom, u skladu sa  članom 103. Poslovnika doma);
  3. Prijedlog zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih organa i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, (Usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom, u skladu sa članom 103. Poslovnika doma);
  4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Adem Huskić, (Usaglašenost sa Ustavom, pravnim sistemom i principi, članovi 103. i 104. Poslovnika Doma).