MENI
23.1.2020

Održana 4. sjednica Doma naroda

Na 4. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Dom nije usvojio Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH po hitnom postupku, čiji je predlagač delegat Zlatko Miletić. Prethodno, Dom je usvojio zahtjev delegata Miletića da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Usvojeno je negativno mišljenje Ustavnopravne komisije Doma naroda o Prijedlogu zakona o dopuni Izbornog zakona BiH u prvom čitanju, čiji je predlagač delegat Denis Bećirović. Usvajanjem ovog mišljenja, Dom je odbio ovaj Prijedlog zakona.

Dom je usvojio Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2017. godinu.

Usvojen je i Konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Dom naroda usvojio je i Izvještaj o prestrukturiranjima rashoda institucija BiH u okviru budžetskih rashoda za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

Usvojen je i Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

Također je usvojen i Specijalni izvještaj o izgledu, upotrebi i zaštiti državnih, odnosno službenih obilježja u Bosni i Hercegovini, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH.

Na usaglašavanje Kolegijumu Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Uz ovaj izvještaj, Dom je usvojio zaključak u kome se od Vijeća ministara BiH traži dostavljanje informacije o tome koliko je, za posljednjih pet godina, isplaćeno novca iz Budžeta institucija BiH za troškove advokata u krivičnim i drugim postupcima, odnosno za naknade štete zbog boravka u pritvoru lica lišenih slobode koja su u krivičnom postupku pravosnažno oslobođena optužbe, te koliko je isplaćeno novca na osnovu presuda Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, za naknade zbog povrede člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (povreda prava na suđenje u razumnom roku).

Dom je primio k znanju Izvještaj o provođenju Općih izbora i Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

K znanju je primljena i Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. decembar 2017. godine.

Dom nije primio k znanju godišnje izvještaje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2017. i 2018. godinu.

Iz Doma naroda u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH imenovani su delegati Lidija Bradara, Dušanka Majkić i Munib Jusufović.

U Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH iz Doma naroda imenovani su delegati Lidija Bradara, Sredoje Nović i Munib Jusufović. 

Dom je usvojio Odluku o izmjeni odluke o imenovanju članova stalnih komisija Doma naroda PSBiH prema kojoj je u Komisiju za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije umjesto Fahrudina Radončića imenovan Munib Jusufović.

Dom nije usvojio delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića koja glasi: „Podnosim delegatsku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od 120 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine kojim se osigurava potpuna i dosljedna implementacija četiri presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić/Finci, Azra Zornić, Ilijaz Pilav i Samir Šlaku“.

Nije usvojena delegatska inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi: „Podnosim delegatsku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi informaciju o usklađivanju nastavnih planova i programa bh. entiteta RS i Srbije, s posebnim osvrtom na usklađenost ovih planova i programa s Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini“.

Dom nije usvojio ni delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića koja glasi: „Podnosim delegatsku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene relevantnog zakonodavstva s ciljem provođenja presude Evropskog suda za ljudska prava po tužbi Irme Baralije protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Gradu Mostaru“.

Dom naroda dao je saglasnost za ratifikaciju:

 • Ugovora o grantu (Koridor 5c u RS-u -Dio 1) između Bosne i Hercegovine, i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Konvencije o međunarodnim pravilima za sprječavanje sudara na moru 1972 (COLREGs),
 • Akata Svjetske poštanske unije koji su usvojeni na 26. kongresu održanom 2016. godine u Istanbulu,
 • Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR), Ženeva, 19. maja 1956. godine,
 • Ugovora o načelima kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući i Mjesec i druga nebeska tijela,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zračnom saobraćaju između i van njihovih teritorija,
 • Protokola broj 15 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda,
 • Protokola broj 16 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda,
 • Izmjena i dopuna Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja – Barselonska konvencija,
 • Ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Francuske u oblasti kinematografske koprodukcije,
 • Produženja važenja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja,
 • Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti i Administrativni sporazum o provođenju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti,
 • Izmjena i dopuna Aneksa Konvencije o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185 iz 2003. godine, Međunarodne organizacije rada,
 • Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju za javno zdravlje,
 • Izmjena i dopuna iz 2018. godine Kodeksa Konvencije o radu na moru (MLC) iz 2006. godine, Međunarodne organizacije rada,
 • Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savezne Vlade Austrije o razmjeni i međusobnoj zaštiti klasificiranih podataka,
 • Sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Implementacionog protokola u vezi sa finansijskom pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću