MENI
11.1.2021

Održana 12. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

Na 12. sjednici Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dato je pozitivno mišljenje i Domu preporučeno da da saglasnost za ratifikaciju:

  • Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan /WB-IG-02-BIH-TRA-06, „Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina – putna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica I Tarčin – Ivan“,
  • Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, 
  • Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP), 
  • Sporazuma o grantu i Amandmana 7. na Ugovor o finansiranju od 27. 2. 2006. godine između KfW-a, Frankfurt na Majni („KfW“) i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine („Primalac“) u iznosu od 5.000.000,oo EUR-a za projekat Ublažavanje uticaja COVID–19 na mikro, mala i srednja preduzeća (MICMSME) putem Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH), potpisan 27. oktobra 2020. godine i 29. oktobra 2020. godine u Sarajevu i Frankfurtu na Majni.

Radi odsustva predstavnika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, sa dnevnog reda sjednice skinuto je davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač (Amandman iz Kigalija).

Komisija je usvojila i u dalju parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog izvještaja o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH (2018 - 2021) – Okvirni dokument u 2018. godini.

U vezi s ovom tačkom dnevnog reda Komisija je usvojila zaključak da Radna grupa za uspostavljanje Odbora za upravljanje IPARD programom, a u koju su imenovani predstavnici inistitucija sa nivoa BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH, nakon svakog sastanka dostavi potpunu informaciju Komisiji za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH.

Članovi Komisije usvojili su i u dalju parlamentarnu proceduru uputili Prijedlog izvještaja o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH za 2020. godinu.

K znanju je primljen odgovor koji je, na zahtjev Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda za dostavljanje informacija o projektu, sačinio rukovodilac projekta „Tehnička podrška javnim medijskim servisima na Zapadnom Balkanu“ (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću