MENI
11.1.2021.

Održana 12. sjednica Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze

Na 12. sjednici Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dato je pozitivno mišljenje i Domu preporučeno da da suglasnost za ratifikaciju:

  • Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke, Zajednički europski fond za Zapadni Balkan /WB-IG-02-BIH-TRA-06, „Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina – putna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica I. Tarčin – Ivan“,
  • Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat energetske učinkovitosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, 
  • Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat energetske učinkovitosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP), 
  • Sporazuma o grantu i Amandmana 7. na Ugovor o financiranju od 27. 2. 2006. godine između KfW-a, Frankfurt na Majni („KfW“) i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine („Primatelj“) u iznosu od 5.000.000,oo EUR-a za projekat Ublažavanje uticaja COVID–19 na mikro, mala i srednja poduzeća (MICMSME) putem Europskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH), potpisan 27. listopada 2020. godine i 29. listopada 2020. godine u Sarajevu i Frankfurtu na Majni.

Radi odsustva predstavnika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, sa dnevnog reda sjednice skinuto je davanje mišljenja o suglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (Amandman iz Kigalija).

Povjerenstvo je usvojilo i u daljnju parlamentarnu proceduru uputilo Prijedlog izvješća o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH (2018 - 2021) – Okvirni dokument u 2018. godini.

U vezi s ovom točkom dnevnog reda Povjerenstvo je usvojilo zaključak da Radna skupina za uspostavljanje Odbora za upravljanje IPARD programom, a u koju su imenovani predstavnici inistitucija sa razine BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH, nakon svakog sastanka dostavi potpunu informaciju Povjerenstvu za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda PSBiH.

Članovi Povjerenstva usvojili su i u daljnju parlamentarnu proceduru uputili Prijedlog izvješća o radu Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda PSBiH za 2020. godinu.

K znanju je primljen odgovor koji je, na zahtjev Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda za dostavljanje informacija o projektu, sačinio rukovoditelj projekta „Tehnička potpora javnim medijskim servisima na Zapadnom Balkanu“ (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću