MENI
19.8.2022

Zakazana 32. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sazvao je 32. sjednicu Predstavničkog doma za utorak, 30. august 2022. godine, sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 31. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Damir Arnaut, broj: 01-01-1-1037/22 od 6. 7. 2022. (prvo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanica Mirjana Marinković-Lepić, broj: 01-02-1-505/22 od 31. 3. 2022, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama,predlagač: poslanik Adil Osmanović, broj: 01-01-1-652/22 od 25. 4. 2022, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Adil Osmanović i Nermin Mandra, broj: 01-02-1-1126/22 od 12. 8. 2022, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 7. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu poslanika Denisa Zvizdića da se u dnevni red 31. sjednice Predstavničkog doma uvrsti nova tačka koja glasi: Poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku izmijeni Odluku o vizama („Službeni glasnik BiH“, br. 3/15, i 73/17) na način da se državljanima Kraljevine Saudijske Arabije omogući ulazak, izlazak, tranzit i boravak u Bosni i Hercegovini, bez obaveze pribavljana vize, u trajanju do 30 dana“, broj: 01-50-1-1239/22 od 28. 7. 2022;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Predraga Kojovića i Mirjane Marinković-Lepić za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1150/22 od 28. 7. 2022;
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedloguizmjene Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predlagači poslanici: Predrag Kojović i Mirjana Marinković-Lepić (hitni postupak), broj:01-02-4-1151/22 od 28. 7. 2022;
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjem izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18-863/22 od 28. 7. 2022;
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Upravljanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u BiH“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-954/22 od 28. 7. 2022;
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Upravljanje carinskim terminalima“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-955/22 od 28. 7. 2022;
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku izdvoji iznos od 200.000,00 KM za sanaciju štete i izradu novih 700 kamenih cvjetova s imenima antifašista koji su dali svoje živote za slobodu grada Mostara i čitave Evrope, te za buduću integralnu institucionalnu zaštitu i osiguranje ovog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-950/22 od 28. 7. 2022;
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Edite Đapo kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da pripremi Prijedlog zakona o moru i dostavi ga Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje, broj: 01-50-1-967/22 od 28. 7. 2022;
 16. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Edite Đapo kojom se zadužuje Direkcija za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) da preuzme dužnost čuvanja i zaštite objekta Partizansko groblje u Mostaru, broj: 01-50-1-968/22 od 28. 7. 2022;
 17. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkj inicijativi Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku donese odluku o privremenoj suspenziji carinskih stopa prilikom uvoza robe, i to za sljedeću robu: eurodizel, lož-ulje, benzin BMB 95 i benzin MB 98, broj: 01-50-1-1016/22 od 28. 7. 2022;
 18. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Jasmina Emrića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o plaćama i naknadama izabranih i imenovanih lica u institucijama Bosne i Hercegovine kako bi se izabranim i imenovanim licima, kao i savjetnicima u institucijama Bosne i Hercegovine obračun plaće vršio u posebnom sistemu za obračun plaća“, broj: 01-50-1-1068/22 od 28. 7. 2022;
 19. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Mirjane Marinković-Lepić kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Zakona o graničnoj kontroli Bosne i Hercegovine, kojim bi se jasno propisalo koje su institucije nadležne za uklanjanje nepropisno postavljenih tabli, zastava i drugih vrsta oznaka na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini te osigura izmjene Pravilnika o obliku, sadržaju oznaka i druge saobraćajne signalizacije kojim se označava granični prijelaz i njegovo područje, blizina granične linije kao i način postavljanja tih oznaka i signalizacije i drugih podzakonskih akata u skladu s navedenim izmjenama Zakona“, broj: 01-50-1-1103/22 od 28. 7. 2022;
 20. Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2021. godinu i Finansijski plan BHRT-a za 2022. godinu s pratećim mjerama i efektima tih mjera, podnosilac: Upravni odbor BHRT-a, broj: 01,02-29-904/22 od 8. 6. 2022;
 21. Izvještaj o realizaciji programa BHRT-a za 2021. godinu i Programski planovi BHRT-a za 2022. godinu, podnosilac: Upravni odbor BHRT-a, broj: 01,02-29-903/22 od 8. 6. 2022;
 22. Izvještaj o radu Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2021. godini, broj: 01,02-04-1-1147/22 od 18. 7. 2022;
 23. Informacija o radu Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-50-16-1122/22 od 13. 7. 2022;
 24. Poslanička inicijativa Dženana Đonlagića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno, a najkasnije u roku od 30 dana od usvajanja ove poslaničke inicijative, donese Odluku o privremenoj suspenziji poreza na dodatu vrijednost (PDV) prilikom uvoza robe u Bosnu i Hercegovinu, i to za sljedeću robu: gas, broj: 01-50-1-1136/22 od 15. 7. 2022;
 25. Poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18) da način da se u skladu sa uspješnim evropskim praksama regulira učešće u saobraćaju električnih balansirajućih prijevoznih sredstava (električni romobili, električni skuteri, električna bicikla), broj: 01-50-1-1218/22 od 25. 7. 2022;
 26. Poslanička inicijativa Zlatana Begića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH da uskladi član 220. stav (2) Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 13/19, 54/19, 21/20, 47/21, 49/21, 4/22, 23/22) sa Zakonom o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 58/15), koji stupa na snagu 1. 8. 2022, tako što će brisati dio teksta: „Kao pojednostavljena carinska deklaracija ne može se koristiti trgovinski ili službeni dokument“, broj: 01-50-1-1240/22 od 27. 7. 2022;
 27. Poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Upravu za indirektno oporezivanje BiH da, u saradnji s Graničnom policijom BiH, u što kraćem roku, u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli („Službeni glasnik BiH“, br. 53/09, 54/10 i 47/14) i Pravilnikom o standardima i uslovima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prijelaza („Službeni glasnik BiH“, br. 43/17) postavi na svim graničnim prijelazima uredne, čiste i pravilno istaknute zastave Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-1312/22 od 5. 8. 2022;
 28. Razmatranje hitnog usvajanja Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, broj: 02-02-1-298/22 od 11. 3. 2022, s ciljem minimiziranja negativnih ekonomskih efekata zbog visoke cijene nafte i naftnih derivata, predlagač: poslanici Saša Magazinović i Branislav Borenović, broj: 01-50-1-1018/22 od 28. 6. 2022;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu od 4. 7. 2022. i Amandmana broj 8 na Sporazum o finansiranju od 27. 2. 2006. između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara BiH (primalac), u iznosu od 6.000.000,00 eura – Ublažavanje uticaja COVIDA 19 na mikro, mala i srednja preduzeća (MICMSME) – putem Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH) Faza 2, Projekat broj: 202068336, broj: 01,02-21-1-1295/22 od 1. 8. 2022;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i Sudske administracije Norveške koji se odnosi na finansiranje projekata u korist pravosuđa u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-21-1-1337/22 od 10. 8. 2022;
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF W2 – Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1338/22 od 10. 8. 2022. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću