MENI
23.5.2023

Održana 3. sjednica Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH

Na 3. sjednici Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) primljen je k znanju Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2021. uz dokument “Saopćenje Komisije Evropskom parlamentu, Vijeću, Evropskom ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru regija” (Strazbur, 19. 10. 2021.).

K znanju je primljena i Informacija o ispunjavanju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji (EU), kao i Izvještaj o realiziranim aktivnostima u okviru izrade programa integriranja BiH u EU, o čemu je članove Komisije izvijestila predstavnica Direkcije za evropske integracije BiH.

Uz ove izvještaje i informaciju Zajednička komisija usvojila je zaključak kojim je od Direkcije za evropske integracije BiH zatražila da, u saradnju sa Sekretarijatom Zajedničke komisije, pripremi izvještaj u kome će se tačno detektirati pojedinci i institucije iz mehanizma koordinacije koji koče proces evropskih integracija. Zajednička komisija usvojila je i zaključak da održi tematsku sjednicu Zajedničke komisije o ulozi PSBiH u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine.

Zajednička komisija nije podržala Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Članovima Zajedničke komisije predstavljene su aktivnosti Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću