MENI

Vijeće nacionalnih manjina BiH

PREDSJEDAVAJUĆI:

Knežiček, Tihomir

PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG:

Svatok, Andrija

DRUGA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG:

Vučurević, Tijana

ČLANOVI: Bicaj, Halil
Finci, Jakob
Gajić, Vjeročka
Grbić, Marija (preminula/died 12.07.2022.)
Jovanović, Todorka
Jusić, Nedžad
Kuvač, Velibor
Manzalović Šalaka, Jovanka
Marković, Dragan
Pašić Juhas, Eva
Piotrovski, Dejan
Radmilović, Mladen
Varan, Hakan
Vujović, Silvija
KONTAKT

 

Nadležnosti

Vijeće nacionalnih manjina BiH je posebno savjetodavno tijelo Parlamentarne skupštine BiH koje daje mišljenja, savjete i prijedloge Parlamentarnoj skupštini BiH o svim pitanjima koja se tiču prava, položaja i interesa nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Također, Vijeće može delegirati stručnjake za rad ustavnopravnih komisija i Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku PSBiH, kada one raspravljaju o pravima, položaju i interesima nacionalnih manjina.

Ovo savjetodavno tijelo čine po jedan predstavnik svake zakonski priznate nacionalne manjine, a to su: Albanci, Crnogorci, Česi, Italijani, Jevreji, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Romi, Rumuni, Rusi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Turci i Ukrajinci. Parlamentarna skupština BiH odlukom imenuje članove Vijeća, na prijedlog Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku PSBiH koja je u fazi izbora kandidata dužna savjetovati se o nacionalnim manjinama s udruženjima nacionalnih manjina ili drugim nevladinim organizacijama.
Vijeće nacionalnih manjina BiH konstituira se izborom predsjedavajućeg i dva zamjenika između imenovanih članova Vijeća. Mandat članova Vijeća traje četiri godine i prati mandat izabranih članova Parlamentarne skupštine BiH.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeća nacionalnih manjina BiH, koju su za 18.9.2013. sazvali predsjedavajući Predstavničkog i Doma naroda PSBiH, za predsjedavajućeg Vijeća izabran je predstavnik italijanske nacionalne manjine Tihomir Knežiček, za prvog zamjenika predsjedavajućeg predstavnik ukrajinske nacionalne manjine Andrija Svatok, a za drugog zamjenika predsjedavajućeg predstavnica crnogorske nacionalne manjine Nada Putica.
Vijeće nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na svojoj 5. sjednici za drugu zamjenicu predsjedavajućeg izabralo je Tijanu Vučurević, predstavnicu rusinske nacionalne manjine u BiH. Tijana Vučurević je na toj poziciji zamijenila predstavnicu crnogorske nacionalne manjine Nadu Puticu, kojoj je 31. januara 2014. godine istekao mandat u ovom Vijeću.

Osim njih, članovi Vijeća su predstavnici sljedećih nacionalnih manjina: albanske – Halil Bicaj, crnogorske - Dragan Marković, češke - Jovanka Manzalović-Šalaka, jevrejske - Jakob Finci, mađarske - Eva Pašić-Juhas, slovačke - Vjeročka Gajić, makedonske – Todorka Jovanović, njemačke – Velibor Kuvač, poljske - Dejan Piotrovski, turske – Hakan Varan, rumunske - Silvija Vujović, slovenske – Marija Grbić, ruske – Mladen Radmilović, romske – Nedžad Jusić i austrijske - Davor Ebner.