MENI

Vijeće nacionalnih manjina BiH

PREDSJEDATELJ:

Knežiček, Tihomir

PRVI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA:

Svatok, Andrija

DRUGA ZAMJENICA PREDSJEDATELJA:

Vučurević, Tijana

ČLANOVI: Bicaj, Halil
Finci, Jakob
Gajić, Vjeročka
Grbić, Marija
Jovanović, Todorka
Jusić, Nedžad
Kuvač, Velibor
Manzalović Šalaka, Jovanka
Marković, Dragan
Pašić Juhas, Eva
Piotrovski, Dejan
Radmilović, Mladen
Varan, Hakan
Vujović, Silvija
KONTAKT

 

Nadležnosti

Vijeće nacionalnih manjina BiH je posebno savjetodavno tijelo Parlamentarne skupštine BiH koje daje mišljenja, savjete i prijedloge Parlamentarnoj skupštini BiH o svim pitanjima koja se tiču prava, položaja i interesa nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Također, Vijeće može delegirati stručnjake za rad ustavnopravnih povjerenstava i Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku PSBiH kada oni raspravljaju o pravima, položaju i interesima nacionalnih manjina.

Ovo savjetodavno tijelo čine po jedan predstavnik svake zakonski priznate nacionalne manjine, a to su: Albanci, Crnogorci, Česi, Talijani, Židovi, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Romi, Rumunji, Rusi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Turci i Ukrajinci. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine odlukom imenuje članove Vijeća na prijedlog Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku PSBiH koje je u fazi izbora kandidata dužno savjetovati se o nacionalnim manjinama s udrugama nacionalnih manjina ili drugim nevladinim organizacijama.

Vijeće nacionalnih manjina BiH konstituira se izborom predsjedatelja i dvaju zamjenika između imenovanih članova Vijeća. Mandat članova Vijeća traje četiri godine i prati mandat izabranih članova Parlamentarne skupštine BiH.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeća nacionalnioh manjina, koju su za 18. 9. 2013. godine sazvali predsjedatelji Zastupničkog i Doma naroda PSBiH, za predsjedatelja Vijeća izabran je predstavnik talijanske nacionalne manjine Tihomir Knežiček, za prvoga zamjenika predsjedatelja predstavnik ukrajinske nacionalne manjine Andrija Svatok, a za drugu zamjenicu predsjedatelja predstavnica crnogorske nacionalne manjine Nada Putica.
Vijeće nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na svojoj 5. sjednici za drugu zamjenicu predsjedatelja izabralo je Tijanu Vučurević, predstavnicu rusinske nacionalne manjine u BiH. Tijana Vučurević je na toj poziciji zamijenila predstavnicu crnogorske nacionalne manjine Nadu Puticu, kojoj je 31. siječnja 2014. godine istekao mandat u ovom Vijeću.

Osim njih, članovi Vijeća su predstavnici sljedećih nacionalnih manjina: albanske – Halil Bicaj, crnogorske - Dragan Marković, češke - Jovanka Manzalović-Šalaka, židovske - Jakob Finci, mađarske - Eva Pašić-Juhas, slovačke - Vjeročka Gajić, makedonske – Todorka Jovanović, njemačke – Velibor Kuvač, poljske - Dejan Piotrovski, turske – Hakan Varan, rumunjske - Silvija Vujović, slovenske – Marija Grbić, ruske – Mladen Radmilović, romske – Nedžad Jusić i austrijske - Davor Ebner.