MENI

Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE)

PREDSJEDAVAJUĆI: Čović, Dragan
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Muslić, Albin
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Kovačević, Radovan
KONTAKT

 

Nadležnosti

Parlamentarna skupština Organizacije za saradnju i sigurnost u Evropi (PSOSCE)
Parliamentary Assembly of Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCEPA)

Parlamentarna skupština OSCE-a (PSOSCE) parlamentarna je dimenzija OSCE-a kao organizacije osnovane u vrijeme hladnog rata koja je služila, prije svega, kao forum za dijalog Istoka i Zapada. Skupština je uspostavljena na Pariskom samitu 1990. godine s primarnim ciljem da promovira učešće parlamenata zemalja članica u radu OSCE-a i vremenom se razvila u veoma aktivnog i uvaženog člana OSCE-ove porodice. Njen glavni zadatak je da omogući dijalog između parlamenata, što je važan aspekt ukupnih napora u suočavanju sa izazovima demokratije svuda gdje je OSCE prisutan. Aktivnosti i ciljevi PSOSCE navedeni su u preambuli Poslovnika o radu, a neki od ključnih obuhvataju: analizu provođenja ciljeva OSCE-a u zemljama članicama; raspravu o temama sa sastanaka Ministarskog vijeća, samita šefova država i vlada OSCE-a; razvoj i promociju mehanizama prevencije i rješavanja konflikata; podršku jačanju i konsolidaciji demokratskih institucija u zemljama članicama; doprinos razvoju institucionalne strukture OSCE-a, kao i odnose i saradnju između institucija OSCE-a.


Parlamentarna skupština OSCE-a ima 323 člana iz 57 zemalja, koji su mandate dobili od svojih državnih parlamenata i koji se sastaju najmanje tri puta godišnje kako bi diskutirali o pitanjima važnim za aktivnosti i nastojanja OSCE-a. Članovi Skupštine pripremaju deklaracije, saopćenja i preporuke upućene vladama, skupštinama i civilnom društvu o značajnim pitanjima vezanim za promociju ljudskih prava i osnovnih sloboda, ekonomske i ekološke saradnje i vojno-sigurnosnih pitanja. Tri generalna komiteta rade na rješavanju važnih aktuelnih međunarodnih pitanja za članice PSOSCE-a, koje u svojim matičnim parlamentima također raspravljaju o relevantnim temama za OSCE.

Poseban značaj PSOSCE-a ogleda se u nadgledanju, naročito parlamentarnih, izbora u regiji gdje je OSCE prisutan. Rukovodstvo PSOSCE-a, uz saglasnost države u kojoj se organiziraju izbori, angažira članove parlamenata zemalja članica da kao stručni posmatrači učestvuju u posmatračkim misijama. PSOSCE također organizira i provodi specijalne misije u kriznim područjima.

Članovi Skupštine prate i način na koji OSCE izvršava preuzete obaveze učešćem na tematskim seminarima i konferencijama koje Skupština redovno organizira. Ove rasprave između zasjedanja Skupštine posvećene su specifičnim temama kojima se OSCE bavi, kao što su: sigurnost, manjine, migracije, organizirani kriminal i korupcija, prijetnje terorizma, ekologija i klimatske promjene, ravnopravnost spolova i sl. Također se bave i regionalnim pitanjima, uključujući izgradnju demokratije u kavkaskoj i balkanskoj regiji, transazijskom dimenzijom OSCE-a, kao i mediteranskom i arktičkom regijom. Nadalje, OSCE svake druge godine organizira i konferencije s ekonomskom tematikom. Sve rasprave u okviru OSCE-a pružaju parlamentarcima mogućnost razmjene mišljenja s kolegama i međunarodnim stručnjacima i produbljivanja razumijevanja pitanja značajnih za OSCE u širem kontekstu principa Organizacije i sveobuhvatnog principa sigurnosti.

Parlamentarna skupština OSCE-a održava redovnu zvaničnu i nezvaničnu komunikaciju i saradnju s drugim institucijama OSCE-a, ali i blisku saradnju s Parlamentarnom skupštinom Vijeća Evrope, Interparlamentarnom unijom (IPU), Evropskim parlamentom, Interparlamentarnom skupštinom Zajednice nezavisnih država (CIS), Parlamentarnom skupštinom Crnomorske ekonomske saradnje (PABSEC), Parlamentarnom skupštinom NATO-a, koji imaju status posmatrača u PSOSCE-a.

Bosna i Hercegovina kao zemlja članica OSCE-a ima pravo na imenovanje tri člana Parlamentarne skupštine BiH za predstavnike u Parlamentarnoj skupštini OSCE-a.
Delegaciju Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini OSCE-a čini tročlana delegacija, a članovi su istovremeno raspoređeni u komitete PSOSCE-a: 

- Generalni komitet za politička pitanja i sigurnost
- Generalni komitet za ekonomska pitanja, nauku, tehnologiju i okoliš
- Generalni komitet za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja.

Tijela za donošenje odluka PSOSCE-a uključuju Stalni komitet šefova delegacija i Biro. Sastavljen od predsjednika, potpredsjednika, blagajnika, zvaničnika tri generalna komiteta i predsjednika emeritusa, Biro je odgovoran za osiguravanje provođenja odluka Stalnog komiteta. Odluke Biroa donose se dvotrećinskom većinom glasova.

Stalna delegacija PSBiH daje veliki doprinos radu PSOSCE-a i aktivnim učešćem u izbornim posmatračkim misijama, kako u regiji, tako i drugim evropskim zemljama.

Zemlje članice OSCE-a su: Albanija, Andora, Armenija, Austrija, Azerbejdžan, Belgija, Sjeverna Makedonija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Gruzija, Nizozemska, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Kanada, Kazahstan, Kipar, Kirgistan, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Moldavija, Monako, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Ruska Federacija, San Marino, Sjedinjene Američke Države, Slovačka Republika, Slovenija, Srbija, Sveta Stolica, Španija, Švedska, Švicarska, Tadžikistan, Turkmenistan, Turska, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Uzbekistan, Mongolija.

 

Službeni jezici PSOSCE-a su: engleski, francuski, njemački, italijanski, ruski i španski.