MENI

15. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

10.4.2014 10:00 sala 1/I

Dnevni red:

  
  1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2013. godinu (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  3. Razmatranje Informacije o postupanju Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u vezi sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  4. Tekuća pitanja.