MENI

24. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

29.1.2009 11:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 23. sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev Kolegija Doma naroda za razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2009. godinu, dostavljenog od Predstavničkog doma, po hitnom postupku;
 4. Zahtjev Predstavničkog  doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku;
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o carinskoj tarifi BiH po hitnom postupku;
 6. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje  saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH (drugo čitanje), predlagač: Ustavnopravna komisija;
 7. Prijedlog zakona o zaštiti i dobrobiti životinja (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka (drugo čitanje), predlagač: Zajednička sigurnosno-obavještajna komisija za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH (drugo čitanje), predlagač: Zajednička sigurnosno-obavještajna komisija za nadzor nad radom Obavještajno- sigurnosne agencije BiH;
 10. Prijedlog zakona o zrakoplovstvu BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom;
 13.  Izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o maloljetnim počiniocima krivičnih djela i krivičnopravnoj zaštiti djece i maloljetnika (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 14. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Javnom RTV sistemu BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 15. Prijedlog zakona o Agenciji za razvoj informacionog društva BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 16. Izvještaj o reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2007. godinu;
 17. Izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga, policijskih i državnih službenika Bosne i Hercegovine u operacijama podrške miru u inozemstvu za period od 1.3.2008 do 30.6.2008;
 18. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina BiH,  predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigracije, izbjeglice, azil i etiku;
 19. Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog RTV sistema BiH iz reda ostalih (Rang-lista Regulatorne agencije za komunikacije BiH);
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Ukrajine;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o saradnji u oblasti kulture  između  Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Kine;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropskog ugovora o glavnim unutrašnjim plovnim putevima od međunarodnog značaja (AGN);
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Mađarske u vezi sa sukcesijom bilateralnih međunarodnih ugovora zaključenih između Federativne Narodne Republike Jugoslavije/Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Mađarske;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Nota Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o reviziji sukcesije bilateralnih sporazuma zaključenih između bivše SFRJ i Kraljevine Norveške;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Akata XXIII. kongresa Svjetskog poštanskog saveza – Bukurešt 2004.godine;
 26.  Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH i Hašemitske Kraljevine Jordan;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu Globalnog fonda za okoliš između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kao Agencije za primjenu sredstava Globalnog fonda za okoliš – Projekat upravljanja Neretvom i Trebišnjicom;
 28.  Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropske konvencije o zaštiti arheološke baštine (revidirana) iz 1992. godine;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine, Pariz 2. novembra 2001.godine;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Pariz 19. oktobra 2005.godine;
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Okvirne konvencije Vijeća Evrope o vrijednosti kulturne baštine za društvo, Pariz 27. oktobra 2005. godine. (kraj)

                                                                 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.