MENI

35. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

7.6.2005 10:00

Dnevni red:

  1. Verficiranje Zapisnika 33.sjednice Komisije;
  2. Informacija o stanju vanjske zaduženosti Bosne i Hercegovine sa 31.12.2004. godine (Vijeće ministara BiH); 
  3. Davanje autentičnog tumačenja:
        a)    Poglavlja VI. Zakona o javnim nabavkama BiH po zahtjevu Javne ustanove Centar za edukaciju sudija i tužilaca;
        b)    Člana 56. Zakona o javnim nabavkama BiH po zahtjevu Pravne službe Vlade Brčko Distrikta BiH;
  4. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.