MENI

98. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

12.4.2010 10:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 96. i 97. sjednice Ustavnopravne komisije, održanih 1. 4. 2010. godine i  6.4.2010. godine;
  2. Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima, broj: 01,02-02-5-9/10 od 25. 1. 2010. - predlagač: Vijeće ministara BiH (postupak u nadležnoj komisiji – amandmanska faza, u skladu sa članom 110. Poslovnika Doma);
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-02-7-11/10 od 28. 1. 2010. - predlagač: Vijeće ministara BiH (postupak u nadležnoj komisiji – amandmanska faza, u skladu s članom 110. Poslovnika Doma);
  4. Ostala pitanja
    - Zahtjev za autentično tumačenje odredaba člana 2. stav (1) i člana 9. stav (6) Zakona o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 24/05) - podnosilac: Agencija za osiguranje u BiH, broj: 01,02-50-2-1413/09 od 21. 12. 2009., s Mišljenjem Vijeća ministara BiH broj: 05-02-1-372-35/10/ od 12. 2. 2010. (razmatranje zahtjeva u skladu s članom 137. stav (4) Poslovnika Doma),
    - Zahtjev za autentično tumačenje člana 10. stav (5) tačke c) Zakona o poštama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 33/05) - podnosilac: Agencija za poštanski saobraćaj  BiH, broj: 01,02-50-2-1394/09 od 15. 12. 2009.godine, sa Mišljenjem Vijećea ministara BiH broj: 05-02-4097/09 od 25. 2. 2010.godine (razmatranje zahtjeva u skladu s članom 137. stav (4) Poslovnika Doma),