MENI

Zajednička služba

Sektor za međunarodne odnose i protokol

Voditeljica Sektora: Mirsada Bukarić - Kovačević

U Sektoru za međunarodne odnose i protokol postoje sljedeći odjeli:

Odjel za suradnju s međunarodnim organizacijama (multilateralni odnosi)

Odjel za suradnju s međunarodnim organizacijama (multilateralni odnosi) organizira rad, prati i sudjeluje u pripremi sjednica i radu izaslanstava Parlamentarne skupštine u međunarodnim organizacijama na multilateralnoj razini; vodi zapisnike sjednica i obavlja druge stručne poslove za potrebe izaslanstava i međunarodnih organizacija na multilateralnoj razini; prikuplja podatke, sudjeluje u pripremi izvješća i informacija za potrebe izaslanstava i međunarodnih organizacija na multilateralnoj razini; prevodi dokumente s engleskoga jezika za potrebe Parlamentarne skupštine na jedan od jezika u službenoj uporabi u BiH, i s jednog od jezika u službenoj uporabi u BiH na strane jezike; simultano prevodi na sastancima u Parlamentarnoj skupštini i na sastancima na kojima sudjeluju predsjedatelji i zamjenici predsjedatelja; priprema materijale o pitanjima ostvarivanja vanjske politike Bosne i Hercegovine, međunarodnih, ekonomskih i drugih odnosa Bosne i Hercegovine s inozemstvom i o drugim pitanjima za potrebe izaslanstava; obavlja odgovarajuće poslove u realizaciji neposredne parlamentarne suradnje i drugih međunarodnih kontakata, odlaska, prijma i dočeka izaslanstava i ličnosti koje posjećuju Parlamentarnu skupštinu; proučava materijale, inicijative i prijedloge za uspostavu međunarodne suradnje upućenih od međunarodnih organizacija, osigurava stručnu i dokumentacijsku obradu tih pitanja i o tome upoznaje izaslanstva; prati provedbu zaključaka izaslanstava; obavlja stručne poslove i brine o obavljanju administrativno-tehničkih poslova u vezi s radom izaslanstava, te obavlja i druge poslove koje mu povjere izaslanstva; surađuje s odgovarajućim institucijama i njihovim tijelima u ostvarivanju zadataka koji proizlaze iz djelokruga izaslanstava.

Odjel za bilateralne odnose

Odjel za bilateralne odnose obavlja poslove koji se odnose na uspostavljanje i razvijanje bilateralne parlamentarne suradnje; prati sklapanje bilateralnih sporazuma; izrađuje platforme, podsjetnike i druge dokumente potrebne za realizaciju međuparlamentarnih susreta na visokoj razini; surađuje s Ministarstvom vanjskih poslova BiH u pripremi bilateralnih razgovora; daje inicijativu, organizira sastanke, prati, analizira i priprema informacije o parlamentarnim aktivnostima drugih zemalja; inicira i surađuje s diplomatsko-konzularnim predstavnicima akreditiranima u BiH; priprema posjete i sudjeluje u realizaciji posjeta stranih izaslanstava i ličnosti BiH; obavlja poslove simultanog i konsekutivnog prevođenja na i s jezika u službenoj uporabi u BiH; prevodi sve potrebne materijale u vezi s međunarodnom suradnjom bilateralnog karaktera, ažurira internetsku stranicu u vezi s aktivnostima Sektora, izrađuje odluke o putovanju u inozemstvo za zastupnike, izaslanike i zaposlene u Tajništvu.

Odjel za protokol

Odjel za protokol obavlja protokolarne poslove, organizira i sudjeluje u realiziranju prijama, posjeta i odlazaka predstavnika ili izaslanstava iz zemlje i inozemstva; ostvaruje suradnju s protokolima institucija BiH i odgovarajućim organima drugih tijela i organizacija; priprema i predlaže programe i brine o realizaciji protokolarnih posjeta i odlazaka predstavnika ili izaslanstava iz zemlje i inozemstva; obavlja poslove prevođenja u vezi s posjetima izaslanstava; obavlja sve potrebne rezervacije (dvorane, smještaj, prijevoz i dr.); organizira i brine o pravovremenom uručivanju priznanja i davanju prisega, pripremi poziva i obavijesti o navedenim poslovima; vodi cjelokupnu dokumentaciju u okviru protokolarnih poslova.