MENI

Članovi Kolegija Doma naroda

Saziv 2000. - 2002.

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedavajući Doma, u dogovoru sa svojim zamjenicima.

Prema Poslovniku Doma naroda, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti delegata, koja su u vezi s obavljanjem njihove dužnosti, te izradu prijedloga kriterija kojim se reguliraju prava i obaveze delegata na profesionalnom radu, ostvarivanje saradnje s Predstavničkim domom, uključujući održavanje zajedničke sjednice oba doma na zahtjev Kolegija Predstavničkog doma, i za održavanje zajedničke sjednice kolegija oba doma, ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu sa Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i druge poslove.

Članovi Kolegija Doma naroda u sazivu 2000. - 2002.

 • Ime Prezime

  Ilija Šimić

  predsjedavajući Doma naroda u periodu od 20.3.2001. do 19.11.2001.

 • Ime Prezime

  Sejfudin Tokić

  predsjedavajući Doma naroda u periodu od 20.11.2001. do 19.7.2002.

 • Ime Prezime

  Nikola Špirić

  predsjedavajući Doma naroda u periodu od 20.7.2002. do okončanja mandata

Napomena: U skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedavajućeg Doma rotiraju svakih osam mjeseci.