MENI

Zajedničko povjerenstvo za administrativne poslove

 

Nadležnosti


Zajedničko povjerenstvo za administrativne poslove donosi opće i pojedinačne akte kojima se uređuju statusna pitanja i materijalni položaj zastupnika i izaslanika u skladu sa zakonom; razmatra i predlaže projekciju proračuna u dijelu sredstava predviđenih za rad Parlamentarne skupštine BiH; razmatra izvršenje proračuna u dijelu sredstava predviđenih za rad Parlamentarne skupštine BiH, te donosi akte za njihovu realizaciju; donosi odluku o raspodijeli sredstava za financiranje političkih stranaka, odnosno koalicija političkih stranaka i neovisnih kandidata zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini BiH, odnosno klubova zastupnika i naroda u Parlamentarnoj skupštini BiH; na temelju mišljenja kolegija obaju domova daje suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Tajništvu Parlamentarne skupštine BiH i Pravilnik o radu Kolegija Tajništva Parlamentarne skupštine BiH; daje suglasnost na akte koje, u skladu s Odlukom o ustroju Tajništva Parlamentarne skupštine BiH, donosi Kolegij Tajništva Parlamentarne skupštine BiH, za što je zakonom ovlašten; donosi akte u vezi s evidentiranjem imovine i druge potrebne akte bitne za upravljanje imovinom Parlamentarne skupštine BiH; prati realizaciju preporuka iz revizorskog izvješća za Parlamentarnu skupštinu BiH i, u suradnji s povjerenstvima za financije i proračun domova Parlamentarne skupštine BiH, poduzima potrebne mjere za otklanjanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvješću; odlučuje na temelju prijedloga Kolegija Tajništva Parlamentarne skupštine BiH o rasporedu radnih prostorija u Parlamentarnoj skupštini BiH; u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, utvrđuje naknade i druga materijalna prava članova posebnih i neovisnih tijela Parlamentarne skupštine BiH; imenuje tri člana između članova povjerenstava iz Doma u Povjerenstvo za izbor i imenovanje članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH; poduzima pravne radnje u skladu s odredbama Kodeksa, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH kada to zatraži Parlamentarna skupština BiH.

Sjednice